Torn Pops

Timeshare

Thanks for the wink, Kayla:
http://www.youtube.com/shadling21

My competitor:
http://www.youtube.com/toddly00

24 comments:

 1. too nate too furiousFebruary 10, 2009 at 11:51 AM

  Honorificabilitudinitatibus

  ReplyDelete
 2. Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserxisoleucine

  ReplyDelete
 3. Methionylthreonylthreonylglutaminylala...
  ylglutaminylprolylleucylglutaminylsery...
  lserylthreonylalanylthreonylphenylalan...
  rylglycylphenylalanylprolylvalylprolyl...
  lanylarginylaspartylglycylglutaminylva...
  nylleucylprolylglycylvalylglutaminylis...
  ylglycylarginylalanyllysylleucylthreon...
  llysylalanylasparaginylserylglycylargi...
  eonylasparaginylglycylserylglycylgluta...
  nylglutamylleucylleucylvalyllysylalany...
  asparaginylphenylalanylvalylglutaminyl...
  ylthreonylvalylarginylglutaminylglycyl...
  utaminylvalylarginylvalylthreonylglycy...
  lylvalyllysylphenylalanyltyrosylarginy...
  cylglutaminylserylserylleucylaspartylp...
  glutaminylglutamylglycylaspartylleucyl...
  anylglutamylalanyltyrosylprolylglutamy...
  serylvalylasparaginylalanylthreonylasp...
  ylthreonylserylthreonylalanylglutamyll...
  tamylglutamylglutamylvalylprolylalanyl...
  eucylvalylserylthreonylalanylglutaminy...
  glutaminylthreonylarginylisoleucylglut...
  ylhistidylphenylalanylaspartylalanylar...
  lylglutamylmethionylvalylisoleucylaspa...
  nylglutaminylleucylprolylhistidyllysyl...
  lprolylprolyllysylprolyllysylserylargi...
  erylisoleucylalanylalanyllysylalanylgl...
  ylglutaminylserylprolylserylprolylisol...
  lprolylvalylarginylhistidylvalylarginy...
  lylvalylarginylserylvalylserylprolylal...
  onylserylprolylisoleucylarginylserylva...
  thionylarginyllysylthreonylglutaminyla...
  ylglycylprolylglutamylvalylprolylproly...
  tamylglycyltyrosylvalylalanylserylsery...
  ylarginylglutamylthreonylthreonylleucy...
  minylisoleucylarginylthreonylglutamylg...
  cylarginyltyrosylglycylvalylglutaminyl...
  eucylserylglycylalanylalanylglycylalan...
  serylalanylseryltyrosylalanylalanylglu...
  lalanyllysylglutamylvalyllysylglutamin...
  lanylalanylvalylalanylthreonylvalylval...
  lalanylarginylvalylarginylglutamylprol...
  tamylglutaminylthreonylalanylglutaminy...
  eonylalanylvalylhistidylisoleucylgluta...
  glutaminylvalylarginyllysylglutamylala...
  threonyllysylvalylvalylvalylalanylalan...
  lutaminylglutamylleucyllysylserylargin...
  leucylthreonylthreonyllysylglutaminylg...
  alylthreonylhistidylglutamylglutaminyl...
  ylglutamyllysylthreonylphenylalanylval...
  ylalanylalanyllysylalanyllysylglutamyl...
  oleucylserylglutamylglutamylisoleucylt...
  taminylvalylthreonylglutaminylglutamyl...
  ylthreonylarginyllysylthreonylvalylval...
  nylthreonylprolyllysylvalyllysylglutam...
  larginylglycylarginylglutamylglycyliso...
  lutamylglutaminylvalylglutaminylisoleu...
  ethionylarginyllysylglutamylalanylglut...
  hreonylisoleucylalanylvalylalanylthreo...
  utaminylglutamylthreonylisoleucylleucy...
  onylmethionylalanylthreonylarginylglut...
  utaminylvalylthreonylhistidylglycyllys...
  lalanylglutamylalanylvalylalanylthreon...
  ylglutaminylalanylarginylvalylarginylg...
  lycylhistidylleucylglutamylglutamylser...
  threonylthreonylleucylglutamyltyrosylg...
  leucylserylalanylalanyllysylvalylalany...
  nylprolylalanylserylglutamylprolylhist...
  llysylprolylarginylvalylisoleucylgluta...
  nylhistidylisoleucyllysylthreonylthreo...
  hionylhistidylisoleucylserylserylgluta...
  eonylaspartylleucylthreonylthreonylglu...
  laspartyllysylarginylprolylarginylthre...
  alanylthreonylvalylseryllysylisoleucyl...
  ylhistidylglycyltyrosylglutamylalanyls...
  lisoleucylalanylthreonylleucylglutamin...
  eonylserylserylalanylglutaminyllysylis...
  alanylprolylthreonylvalyllysylprolylse...
  nylalanylglutamylprolylthreonylprolyll...
  olylphenylalanylalanylaspartylthreonyl...
  erylglutamylalanylglycylvalylglutamylv...
  lylserylisoleucylthreonylglycylthreony...
  ylarginylphenylalanylglutamylvalylleuc...
  yllysylvalylthreonylglutamylthreonylal...
  alylglutamylisoleucylprolylvalylthreon...
  rylglycylleucyllysylasparaginylvalylth...
  lutamylserylvalylthreonylleucylglutamy...
  cyltyrosylprolylserylprolylthreonylval...
  lutamylaspartyltyrosylglutaminylisoleu...
  tylphenylalanylglutaminylisoleucylthre...
  ylisoleucylalanylarginylleucylmethiony...
  ylalanylalanylglutamylaspartylserylgly...
  inylserylalanylvalylasparaginylglutamy...
  onylserylcysteinyltyrosylleucylalanylv...
  tamylphenylalanylglutamyllysylglutamyl...
  glutamyllysylphenylalanylthreonylthreo...
  ylalanylvalylglutamylserylarginylaspar...
  tylthreonylserylleucylthreonylglutamyl...
  lglycylglutamylprolylalanylalanylproly...
  yllysylprolylvalylvalylglutaminyllysyl...
  lvalylvalylphenylalanylglycylcysteinyl...
  nylprolyllysylprolylhistidylvalyltyros...
  lylprolylleucylthreonylthreonylglycylt...
  tyrosylasparaginyllysylglutaminylthreo...
  ylvalylisoleucylserylmethionylthreonyl...
  lanylglycylglutamyltyrosylthreonylisol...
  sylhistidylglycylglutamylthreonylseryl...
  lutamylglutamylalanylaspartyltyrosylgl...
  ylglutaminylglutaminylglutamylmethiony...
  taminylvalylthreonylalanylphenylalanyl...
  ylvalylglycylglutamylthreonylalanylpro...
  rylglutamyltyrosylglutamyllysylglutamy...
  inylalanylleucylisoleucylarginyllysyll...
  eonylvalylvalylvalylarginylthreonyltyr...
  glutamylphenylalanylhistidylisoleucyls...
  ylarginylleucylisoleucyllysylglutamyli...
  ucylisoleucyllysylthreonylthreonylleuc...
  mylglutamylaspartylglycylglutamylgluta...
  lisoleucylserylglutamylserylglutamylal...
  lanylaspartylleucylarginylisoleucyllys...
  lleucylglutamylglycylmethionylglycylva...
  einyllysylmethionylserylglycyltyrosylp...
  yltryptophyltyrosyllysylaspartylglycyl...
  lycylglutamylarginyltyrosylglutaminylm...
  lutaminylaspartylglycylarginylalanylse...
  lvalylleucylprolylglutamylaspartylglut...
  lanylphenylalanylalanylserylasparaginy...
  nylisoleucylcysteinylserylglycyllysyll...
  ylalanylprolylleucylglycylalanylprolyl...
  nylleucylglutamylprolylvalylserylargin...
  rolylarginylserylvalylserylarginylsery...
  ylprolylalanylarginylmethionylserylpro...
  lalanylarginylmethionylserylprolylalan...
  arginylarginylleucylglutamylglutamylth...
  ylleucylglutamylarginylleucyltyrosylly...
  yllysylprolylvalylserylphenylalanyllys...
  ylasparaginylcysteinylarginylphenylala...
  cylarginylprolylmethionylprolylglutamy...
  ylalanylhistidylaspartylglycylglutamin...
  ylaspartyltyrosylthreonylhistidyllysyl...
  artylglycylthreonylglutaminylserylleuc...
  ylthreonylprolylserylaspartylserylglyc...
  lylalanylglutaminylasparaginylarginyla...
  ylserylvalylisoleucylleucylthreonylval...
  ylglutaminylvalyllysylprolylmethionylp...
  lysylasparaginylvalylasparaginylisoleu...
  eucylglutamylmethionyllysylvalylarginy...
  lylasparaginylprolylaspartylisoleucylv...
  lserylaspartylisoleucylisoleucylvalylp...
  lisoleucylarginylisoleucylglutamylglyc...
  alanylleucyllysylisoleucylaspartylsery...
  ylserylalanyltryptophyltyrosylthreonyl...
  ginyllysylalanylglycylarginylaspartylt...
  lvalylasparaginylvalylglutamylvalylglu...
  ylglutamylprolylglutamylarginyllysylle...
  glycylthreonyltyrosylarginylalanyllysy...
  lglutamylleucylglutamylprolylleucylhis...
  aminylglutamylglutaminyltryptophylglut...
  osylaspartyllysylglutamyllysylglutamin...
  phenylalanyllysyllysyllysylleucylthreo...
  inylphenylalanylglycylprolylalanylhist...
  ginylleucylthreonylprolylisoleucylsery...
  ylvalylglutamyltryptophylleucylhistidy...
  tamylalanylalanylasparaginylarginylleu...
  inylglutamylphenylalanylglycyltyrosylc...
  lycylvalylalanyltyrosylserylarginylasp...
  hreonylcysteinylarginylalanylthreonyla...
  laspartylhistidylthreonylserylalanylth...
  rtylglutamyllysylserylleucylvalylgluta...
  lylglutamylglycylarginyllysylglycylleu...
  ylglutamylleucylglutamylarginylmethion...
  lleucylthreonylglycylvalylthreonylthre...
  lysylglutaminyllysylprolylaspartylisol...
  ylprolylvalylarginylvalylleucylglutamy...
  lphenylalanylarginylcysteinylarginylva...
  minylprolyllysylvalylasparaginyltrypto...
  lutaminylleucylisoleucylarginyllysylse...
  alylarginyltyrosylaspartylglycylisoleu...
  leucylvalylaspartylcysteinyllysylseryl...
  ylvalyllysylvalylthreonylalanylglutamy...
  ylisoleucylglutamylhistidyllysylvalyll...
  ylglutaminylarginylglutamylaspartylphe...
  inylarginylalanylprolylglutamylprolyla...
  tidylvalylhistidylglutamylprolylglycyl...
  utamylvalylglutaminyllysylvalylasparty...
  threonylglutamylthreonyllysylglutamylv...
  nylglutamylarginylisoleucylthreonylhis...
  ylglutamylserylglutamylglutamylleucyla...
  ginylarginylthreonylglutamylglutamylgl...
  leucylthreonylalanylvalylglutamylleucy...
  lglutamylseryltyrosylglutamylglutamyll...
  laspartylglutamylleucylleucylhistidylt...
  lthreonylglutamylglutamylglutamyllysyl...
  amylglycyllysylisoleucylthreonylisoleu...
  rolylaspartyllysylisoleucylglutamylleu...
  lalanylprolyllysylisoleucylphenylalany...
  serylglutaminylthreonylvalylglycylglut...
  idylphenylalanylarginylvalylarginylval...
  lylglutamylcysteinylglutamyltryptophyl...
  ysylisoleucylglutamylarginylserylaspar...
  ltyrosyltryptophylprolylglutamylaspart...
  leucylvalylisoleucylarginylaspartylval...
  ylalanylserylisoleucylmethionylvalylly...
  cylalanylglycylglutamylthreonylserylse...
  leucylvalylglutaminylalanyllysylglutam...
  anylthreonylglutaminylglutamylleucylgl...
  ylglutamyllysylaspartylthreonylmethion...
  lcysteinylglutamylthreonylserylglutamy...
  ysyltryptophyltyrosyllysylaspartylglyc...
  tamylglycylaspartyllysyltyrosylarginyl...
  yllysylvalylhistidylphenylalanylleucyl...
  ylaspartylthreonylserylaspartylalanylg...
  lvalylleucylvalylglutamylaspartylgluta...
  eonylalanyllysylleucylisoleucylvalylgl...
  lphenylalanylvalyllysylglutamylleucylg...
  alylprolylglutamylseryltyrosylserylgly...
  soleucylvalylserylprolylglutamylaspara...
  yptophyltyrosylhistidylasparaginylaspa...
  paraginylglycyllysyltyrosylthreonyliso...
  ycylarginylglutaminylasparaginylleucyl...
  onyllysylglutamylaspartylglutaminylgly...
  valylisoleucylaspartylglycyllysyllysyl...
  llysylmethionyllysylprolylarginylproly...
  aminylglycylleucylserylaspartylglutami...
  laspartylisoleucylvalylglutaminylleucy...
  glutamylserylvalylglutamylglycylvalylt...
  ylglutaminylglutamylvalylglutaminylpro...
  lisoleucylvalylisoleucylaspartyllysylg...
  ylleucylisoleucylglutamylaspartylmethi...
  anylglycylasparaginyltyrosylserylpheny...
  lleucylglycylleucylserylthreonylserylg...
  erylvalylaspartylvalylisoleucylthreony...
  raginylvalylisoleucylglutamylglycylthr...
  cysteinyllysylvalylserylvalylprolylasp...
  yptophyltyrosylleucylasparaginylaspart...
  rolylaspartylaspartylarginylvalylgluta...
  lthreonyllysylglutaminylarginylleucylv...
  onylhistidylalanylserylaspartylglutamy...
  eucylvalylglycylarginylvalylglutamylth...
  ylleucylserylvalylglutamyllysylisoleuc...
  cylleucylarginylaspartylleucylthreonyl...
  utaminylasparaginylvalylvalylphenylala...
  histidylserylglycylisoleucylaspartylva...
  lalanyllysylaspartyllysylglutamylisole...
  yllysylisoleucylglutamylalanylhistidyl...
  cylthreonylvalylleucylasparaginylmethi...
  lutamylglycyllysyltyrosylthreonylpheny...
  sparaginylmethionylthreonylserylglycyl...
  lglycylalanylisoleucylseryllysylprolyl...
  eonylvalylalanylglutamylserylglutaminy...
  tamylcysteinylglutamylvalylalanylaspar...
  lglutamyltryptophylleucylarginylaspart...
  ucylthreonylasparaginylasparaginylisol...
  tylglycylhistidyllysylarginylarginylle...
  hreonyllysylleucylaspartylaspartylisol...
  yrosyllysylvalylalanylthreonylseryllys...
  ylvalylglutamylalanylvalyllysylisoleuc...
  raginylleucylthreonylvalylthreonylglut...
  lvalylphenylalanylthreonylvalylglutamy...
  ginylvalyllysylglycylvalylglutaminyltr...
  ycylvalylvalylleucylglutamylserylaspar...
  leucylserylvalyllysylglycylthreonyliso...
  eucyllysylasparaginylcysteinylalanylis...
  lyltyrosylglycylphenylalanylarginylleu...
  erylalanylarginylleucylhistidylvalylgl...
  oleucyllysyllysylprolyllysylaspartylva...
  raginylalanylthreonylvalylalanylphenyl...
  istidylaspartylthreonylvalylprolylvaly...
  llysylserylvalylglutamylisoleucyllysyl...
  inylleucylvalylserylglutamylarginyllys...
  leucylglutaminylasparaginylisoleucylse...
  lutamyltyrosylthreonylalanylvalylvalyl...
  inyllysylalanyllysylleucylphenylalanyl...
  isoleucylthreonyllysylthreonylmethiony...
  alylprolylglutamylthreonyllysylthreony...
  teinylglutamylvalylserylhistidylphenyl...
  thionyltryptophylleucyllysylasparaginy...
  ylmethionylserylglutamyllysylphenylala...
  ylglycyllysylleucylhistidylglutaminyll...
  araginylthreonylserylthreonylglutamyla...
  reonylphenylalanylvalylcysteinylglycyl...
  erylalanylthreonylleucylthreonylvalylt...
  eucylthreonylserylmethionylleucyllysyl...
  lutamylglutamyllysylaspartylthreonylis...
  valylthreonylvalylasparaginyltyrosylgl...
  syltryptophylleucyllysylasparaginylgly...
  threonylaspartyllysylcysteinylglutamin...
  lleucylthreonylhistidylserylleucylaspa...
  alylhistidylphenylalanylglycylaspartyl...
  phenylalanylvalylalanylglycyllysylalan...
  ylleucyltyrosylvalylglutamylalanylargi...
  lanylarginyllysylhistidylisoleucyllysy...
  lutamyllysyllysylarginylalanylmethiony...
  mylvalylserylglutamylprolylaspartyliso...
  phylmethionyllysylaspartylaspartylglut...
  ucylthreonylaspartylarginylisoleucylly...
  lysyltyrosylvalylhistidylarginylleucyl...
  rginylmethionylserylaspartylalanylglyc...
  nylglycylglycylasparaginylvalylserylth...
  valylglutamylglycylarginylaspartylvaly...
  cyllysyllysylglutamylvalylglutaminylva...
  arginylalanylvalylvalylglutamylphenyla...
  ylaspartylaspartylvalylaspartylalanylh...
  ylglycylisoleucylglutamylisoleucylaspa...
  lutaminylglutamylarginylhistidyllysylt...
  nylisoleucylhistidylarginylmethionylph...
  eonylarginylglutaminylserylaspartylala...
  nylalanylvalylalanylglycylarginylaspar...
  lleucyltyrosylvalylasparaginylalanylpr...
  alylleucylglutaminylglutamylleucylglut...
  minylserylglycyllysylprolylalanylargin...
  nylisoleucylserylglycylarginylprolylgl...
  yptophyltyrosyllysylglutamylglutamylgl...
  ycylphenylalanyllysylcysteinyllysylphe...
  ylglutaminylglutamyltyrosylthreonylleu...
  nylphenylalanylprolylglutamylaspartyla...
  einylglutamylalanyllysylasparaginylasp...
  ylthreonylserylalanylserylleucylserylv...
  lvalylserylprolylaspartylglutaminylglu...
  lylprolylalanylisoleucylisoleucylthreo...
  reonylvalylthreonylserylglutamylglycyl...
  alanylglutaminylcysteinylarginylvalyls...
  ylvalylseryltryptophyltyrosylseryllysy...
  olylserylarginylphenylalanylphenylalan...
  lphenylalanylglutamylaspartylthreonylt...
  ucylalanylglutamylalanyltyrosylprolylg...
  yltyrosylthreonylphenylalanylvalylalan...
  glycylglutaminylvalylserylserylthreony...
  glutamylalanylprolylglutamylserylisole...
  oleucylglutamylglutaminylglutamylisole...
  nyllysylglutamylphenylalanylserylseryl...
  lutamylglutamylglutamylglycylleucylhis...
  minylleucylseryllysylisoleucylasparagi...
  ucylleucylserylglutamylserylprolylvaly...
  anylaspartylserylglutamyllysylglutamyl...
  phenylalanylisoleucyllysylglutamylvaly...
  eucylserylmethionylglycylaspartylvalyl...
  nylvalylisoleucylglycylisoleucylprolyl...
  tryptophylphenylalanylphenylalanylaspa...
  nylprolylserylalanylaspartyltyrosyllys...
  rtylglycylaspartylaspartylhistidylsery...
  ylalanylthreonyllysylleucylglutamylasp...
  hreonylcysteinylmethionylalanylserylas...
  threonylisoleucylcysteinylserylalanylt...
  ylseryllysylglycylglutamylglycylhistid...
  onylglutamylserylalanylvalylalanyllysy...
  ylglycylprolylcysteinylprolylprolylhis...
  lleucyllysylprolylisoleucylarginylcyst...
  olylalanylisoleucylphenylalanylglutamy...
  tamylprolylalanylprolylthreonylvalylth...
  utamylasparaginyllysylglutaminylleucyl...
  yrosylthreonylisoleucylisoleucylhistid...
  lserylglycylthreonylphenylalanylisoleu...
  utaminylarginylglutamylaspartylserylgl...
  lysylalanylglutamylasparaginylmethiony...
  ysteinylalanylalanylglutamylleucylleuc...
  threonylaspartylmethionylthreonylaspar...
  yllysylserylthreonylprolylglutamylalan...
  lprolylglutaminylthreonylprolylleucyll...
  alanylleucylaspartylserylglutamylgluta...
  lphenylalanylvalyllysylaspartylthreony...
  ucylisoleucylthreonylglutamylglutamyla...
  lseryltyrosylglutamylhistidylisoleucyl...
  lleucylserylserylglutaminylleucylproly...
  ylleucylglutaminylserylisoleucylleucyl...
  ylthreonylprolylglutamylserylthreonyla...
  teinylisoleucylasparaginylglycylseryli...
  nylprolylleucyllysylglutamylprolylsery...
  eucylglutaminylisoleucylvalylglutaminy...
  alanylseryllysylglutamylglycylisoleucy...
  mylprolylglutamylthreonylglutaminylala...
  glutamyllysylisoleucylphenylalanylprol...
  lglutamylglutaminylisoleucylasparaginy...
  olylleucyllysylthreonylleucylleucylala...
  raginyltyrosylprolylglutaminylserylser...
  ionylhistidylseryltyrosylleucylthreony...
  lylleucylserylleucyllysylglutamyllysyl...
  sparaginylarginylglutamylglutaminylarg...
  sylglutaminylglutamylalanylglutaminyls...
  lglutaminylserylleucylalanylglutamylgl...
  lglutaminylserylprolylaspartylvalylmet...
  asparaginyltyrosylglutamylprolylleucyl...
  ylcysteinylthreonylglutamylglycylglycy...
  mylserylalanylasparaginylprolylleucylg...
  minylaspartylserylalanylvalylarginylis...
  erylleucylarginylphenylalanylprolylleu...
  lglutaminylvalylleucylleucyllysylgluta...
  araginylvalylvalylmethionylprolylproly...
  ylglutamylseryllysylarginylglutamylpro...
  lylglutaminylglutamylvalylglutaminylgl...
  llysylglutamylserylleucylleucylserylgl...
  glutaminylarginylleucylasparaginylleuc...
  cysteinylarginylalanylleucylglutaminyl...
  lglutaminylprolylglycylleucylphenylala...
  inylasparaginylisoleucylglutamyllysylv...
  lasparaginylisoleucylthreonylglutaminy...
  ucylmethionylcysteinylmethionyltyrosyl...
  serylvalylthreonylglutamylglutamylvaly...
  lglutamylaspartylvalylaspartylprolylgl...
  eucyllysylmethionylglutamylleucylargin...
  ylisoleucylisoleucyltyrosylglutamylglu...
  ylthreonylalanylglutamylglycylprolylar...
  lycylalanyllysylthreonylserylleucylglu...
  artylserylphenylalanylserylglycylseryl...
  soleucylthreonylglutamylprolylglutamyl...
  lisoleucylserylthreonylglutamylglutamy...
  aginylvalylglutaminylserylarginylvalyl...
  eonylprolylvalylthreonyllysylglycylval...
  spartylglutamyllysylglutaminylaspartyl...
  glutamylglutamyllysylglutamylglutamyls...
  reonylglutamylglutamylvalylalanylthreo...
  tamylalanylglutamylglycylglycylleucyli...
  prolylmethionylisoleucylhistidylthreon...
  valylserylglutamylglutamylglycylaspart...
  nylthreonylserylisoleucylthreonylaspar...
  aginyltryptophyltyrosylphenylalanylglu...
  lylserylaspartylglutamyllysylphenylala...
  partylglutaminylasparaginylthreonyltyr...
  artyllysylvalylasparaginylthreonylglut...
  lglutamyltyrosylvalylcysteinylglutamyl...
  lglycyllysylthreonylalanylthreonylsery...
  llysylarginylalanylalanylprolylvalylis...
  utamylprolylleucylglutamylvalylalanyll...
  lphenylalanylthreonylcysteinylglutamyl...
  lasparaginylvalylarginylphenylalanylgl...
  alanylglycylarginylglutamylisoleucylty...
  einylserylisoleucylarginylserylserylly...
  glutamylisoleucylleucylarginylthreonyl...
  ylglycylglutamyltyrosylthreonylcystein...
  yltyrosylglycylserylvalylserylcysteiny...
  ylvalylthreonylvalylprolylglycylglycyl...
  leucylleucylprolylglutamylarginyllysyl...
  utamylvalylvalylleucyllysylserylvalyll...
  mylglutamylglutamylglutamylprolyllysyl...
  glutamyllysylvalyllysyllysylprolylalan...
  olylprolyllysylprolylvalylglutamylglut...
  lvalylthreonyllysylarginylglutamylargi...
  ylthreonyllysylvalylprolylglutamylisol...
  ylleucylprolylalanylprolylglutamylprol...
  nylglutamylvalyllysylthreonylisoleucyl...
  lprolylglutamylprolylthreonylprolyliso...
  ylvalylprolylvalylvalylglycyllysyllysy...
  lyllysylglutamylglutamylalanylalanylly...
  lysylglycylvalylprolyllysyllysylthreon...
  lalanylglutamylarginylarginyllysylleuc...
  cylglutamyllysylprolylprolylaspartylgl...
  nyltyrosylglutaminylleucyllysylalanylv...
  lyllysylglutamylisoleucyllysylaspartyl...
  tamylserylglutamylphenylalanylvalylgly...
  lanylglutamylcysteinylleucylvalylseryl...
  hreonylthreonyltryptophylmethionyllysy...
  eucylarginylglutamylserylprolyllysylhi...
  lanylaspartylglycyllysylaspartylarginy...
  cylaspartylvalylglutaminylleucylseryla...
  hreonylcysteinylvalylleucylarginylleuc...
  ylthreonylserylthreonylalanyllysylleuc...
  rolylvalylarginylphenylalanylvalyllysy...
  amylvalylthreonylvalylvalyllysylglycyl...
  serylcysteinylglutamylleucylasparaginy...
  alyltryptophylarginyllysylaspartylglyc...
  ysylprolylglycylarginylisoleucylvalylp...
  ylmethionylarginylalanylleucylthreonyl...
  spartylaspartylthreonylaspartylalanylg...
  reonylvalylglutamylasparaginylalanylas...
  ysteinylserylserylcysteinylvalyllysylv...
  nylaspartyltryptophylleucylvalyllysylp...
  inylhistidylvalyllysylprolyllysylglycy...
  lalanylcysteinylaspartylisoleucylalany...
  inylisoleucyllysyltryptophylphenylalan...
  lisoleucylprolylalanylglutamylprolylas...
  mylisoleucylleucylarginylaspartylglycy...
  ucyllysylisoleucyllysylasparaginylalan...
  oleucylalanylglutamyltyrosylalanylvaly...
  ylarginyltyrosylprolylalanyllysylleucy...
  lglutamylvalylglutamylleucylleucyllysy...
  ylthreonylisoleucyltyrosylglutamyllysy...
  ylaspartylalanylglutamylisoleucylseryl...
  ylglycylglutaminyltryptophyllysylleucy...
  inylprolylserylprolylthreonylcysteinyl...
  lglycylglycyllysylarginylphenylalanyll...
  yllysylleucylaspartylglutaminylalanylg...
  aminylalanylleucylasparaginylalanyliso...
  ylleucylthreonylvalyllysylglutamylisol...
  anylalanylvalylprolylleucyllysylaspart...
  rginylarginylglutaminylalanylarginylph...
  cylthreonylarginylglutamylalanylaspara...
  ysylglycylprolylaspartylisoleucylisole...
  nylalanylaspartylisoleucylisoleucylala...
  isoleucylleucylvalylisoleucylasparagin...
  ylaspartylaspartylglutamylglycylvalylt...
  utamylglycyllysyllysylthreonylserylala...
  reonylglycylisoleucylarginylleucyllysy...
  ucylglutamylaspartylglutaminylthreonyl...
  eonylalanylthreonylphenylalanylvalylcy...
  lutamyllysylmethionylhistidylvalylvaly...
  inylaspartylalanyllysylleucylhistidylt...
  cylisoleucylserylserylglutamylglycylly...
  mylmethionyllysylglutamylvalylthreonyl...
  lglutaminylisoleucyllysylalanylglutami...
  ylthreonylalanylglutaminylleucyllysylv...
  lyltyrosylphenylalanylthreonylvalyllys...
  ylalanylvalylglutamyllysylaspartylglut...
  teinylglutamylvalylseryllysylaspartylv...
  lalanyllysylaspartylglycylglutamylglut...
  lysyltyrosylserylisoleucyllysylalanyla...
  oleucylleucyllysylisoleucyllysyllysyla...
  ylglycylglutamyltyrosylvalylcysteinyla...
  tyllysylthreonyllysylalanylasparaginyl...
  inylleucylisoleucylglutamylvalylglutam...
  ylglutamylvalylphenylalanylvalylglycyl...
  lalanylglutamylisoleucylglutamylleucyl...
  tidylglycylglutaminyltryptophyllysylle...
  ylthreonylalanylserylprolylaspartylcys...
  tamylaspartylglycyllysyllysylhistidyli...
  ylasparaginylcysteinylglutaminylleucyl...
  ylvalylserylphenylalanylglutaminylalan...
  alanylalanylasparaginylleucyllysylvaly...
  leucylphenylalanylisoleucylthreonylpro...
  ylphenylalanylglutamyllysylaspartylglu...
  lcysteinylglutamylvalylserylarginylglu...
  larginyltryptophylleucyllysylglycylthr...
  eonylglycylaspartylaspartylarginylphen...
  laspartylglycylthreonyllysylhistidylse...
  lalanylalanylphenylalanylglutamylaspar...
  nylphenylalanylglutamylalanylglutamyla...
  ycyllysylleucylisoleucylisoleucylgluta...
  lphenylalanylleucylthreonylprolylleucy...
  sylglutamyllysylglutamylserylalanylval...
  leucylserylhistidylaspartylasparaginyl...
  lphenylalanyllysylasparaginylaspartylg...
  nylthreonylarginylserylvalylserylmethi...
  llysylthreonylhistidylserylisoleucylth...
  ylserylisoleucylaspartylaspartylthreon...
  lylglutamylalanylmethionylglycylmethio...
  cylthreonylvalylleucylglutamylglycylas...
  onylglycyllysylleucylglutaminylasparty...
  lysylaspartylglutamylvalylisoleucylleu...
  ucylseryllysylalanylaspartylalanylprol...
  ysylaspartylglycyllysylglutamylisoleuc...
  lanylvalylisoleucyllysylthreonylaspart...
  eucylisoleucylleucyllysyllysylalanylle...
  ylglutaminyltyrosylthreonylcysteinylas...
  yllysylthreonylserylglycyllysylleucyla...
  inylglutamylisoleucyllysylleucylvalyla...
  lglutamylvalylmethionylglutamylthreony...
  lalanylglutamylthreonylglutamylisoleuc...
  eucylhistidylalanylasparaginyltryptoph...
  nylleucylleucylglutaminylthreonylproly...
  lysylglutamylglutamylglycyllysylisoleu...
  stidylasparaginylcysteinylarginylleucy...
  ycylvalylaspartylphenylalanylglutaminy...
  erylserylalanylhistidylleucylarginylva...
  glycylleucylleucylarginylprolylleucyll...
  nylalanylglycylglutamylthreonylalanylt...
  lglutamylleucylseryltyrosylglutamylasp...
  yptophyltyrosylleucyllysylglycyllysyll...
  yllysylvalylvalylprolylarginylserylglu...
  ylleucylthreonylleucylarginylaspartylv...
  ylglycylglutamylvalylglutaminylleucylt...
  nyllysylthreonylhistidylalanylasparagi...
  amylprolylprolylvalylglutamylphenylala...
  laspartylglutaminylthreonylvalylglutam...
  lvalylleucylglutamylcysteinylglutamylv...
  alanyllysylvalyllysyltryptophylphenyla...
  glutamylisoleucylleucyllysylseryllysyl...
  lanylaspartylglycylarginylvalylarginyl...
  partylcysteinylthreonylprolylglutamyla...
  lthreonylcysteinylaspartylalanyllysyla...
  ylcysteinylasparaginylleucylasparaginy...
  lglutamylphenylalanylleucylarginylprol...
  minylvalylarginylglutamyllysylglutamyl...
  lutamylcysteinylglutamylleucylserylarg...
  alyllysyltryptophylphenylalanyllysylas...
  lysyllysylglycyllysyllysyltyrosylaspar...
  ylalanylvalylarginylisoleucylleucylval...
  lleucylleucylaspartylaspartylglutamyla...
  lutamylvalylarginylthreonylalanylargin...
  lthreonylvalylleucylglutamylglutamylgl...
  yllysylasparaginylleucylalanylasparagi...
  mylthreonylaspartylthreonylisoleucylly...
  lseryllysylprolylglycylalanylglutamylv...
  glycylaspartylglutamylglutamylisoleucy...
  inyltyrosylglutamylisoleucylleucylthre...
  ylisoleucylleucylvalylisoleucylglutami...
  lutamylaspartylalanylglycylasparaginyl...
  eucylprolylserylserylarginylthreonylas...
  tidylglutamylleucylalanylalanylglutamy...
  lylglutaminylasparaginylleucylglutamyl...
  yllysylalanylglutamylphenylalanylvalyl...
  utamylserylphenylalanylprolylvalylglut...
  laspartyllysylthreonylleucylglutamylse...
  ylvalylisoleucylalanylaspartylglycylly...
  llysylaspartylalanylthreonylleucylglut...
  yltyrosylvalylvalylmethionylvalylglycy...
  nylhistidylleucylthreonylvalylisoleucy...
  lvalylvalylprolylleucyllysylaspartylth...
  aminylglutaminylglutamylvalylvalylphen...
  lvalylasparaginylthreonylglutamylglycy...
  enylalanylarginylasparaginylglutamylgl...
  partylserylseryllysyltyrosylisoleucyli...
  ylleucylvalyltyrosylthreonylleucylargi...
  stidylleucylaspartylaspartylglutaminyl...
  valylserylleucylthreonylasparaginylhis...
  ylvalyllysylserylalanylalanylasparagin...
  mylglutamylaspartylleucylarginylisoleu...
  partylisoleucylglutamylthreonylmethion...
  nylphenylalanyltryptophylcysteinyllysy...
  aginylvalylthreonylleucyllysyltryptoph...
  tamylglutamylvalylprolylphenylalanylas...
  yrosylarginylvalylaspartyllysyltyrosyl...
  lisoleucyllysylaspartylcysteinylglycyl...
  lycylglutamyltyrosylisoleucylvalylthre...
  ysylserylvalylalanylglutamylleucylleuc...
  rolylthreonylglutamylphenylalanylvalyl...
  tylglutaminylthreonylvalylthreonylglut...
  nylvalylphenylalanylserylcysteinylglut...
  ylalanylasparaginylvalyllysyltryptophy...
  inylglutamylisoleucyllysylglutamylglyc...
  lglutamyllysylaspartylglycylserylisole...
  soleucyllysylaspartylcysteinylarginyll...
  nylglutamyltyrosylalanylcysteinylglycy...
  erylarginylalanylarginylleucylphenylal...
  rolylvalylglutamylisoleucylisoleucylar...
  isoleucylleucylglutamylalanylprolylgly...
  anylleucylalanylglutamylleucylasparagi...
  alylglutaminyltryptophylleucylarginyla...
  valylvalylglutaminylglycylaspartyllysy...
  ylserylglutamylglycyllysylisoleucylhis...
  ylcysteinylaspartylisoleucyllysylproly...
  tamyltyrosylarginylphenylalanylisoleuc...
  lanylarginylalanyllysylleucylglutamyll...
  soleucyllysylthreonylalanylaspartylglu...
  rtylvalylglycyllysylprolylleucylthreon...
  spartylalanyltyrosylprolyllysylalanylg...
  ylalanyllysylglutamylasparaginylglutam...
  eonylisoleucylaspartylthreonylthreonyl...
  ylphenylalanylarginylisoleucylleucylgl...
  llysylglycylarginyltyrosyllysylisoleuc...
  ysylhistidylglycyllysylalanylglutamylg...
  ylleucyllysylvalylisoleucylaspartylval...
  araginylleucylglutamylvalylthreonylglu...
  ycylglutamylvalylserylleucylalanyltryp...
  hreonylaspartylglycylglycylseryllysyli...
  valylglutamylarginylarginylaspartyliso...
  tophylvalylleucylalanylthreonylasparty...
  lglutamylphenylalanylthreonylvalylthre...
  ylglycylvalylglutamyltyrosylleucylphen...
  nylasparaginylarginylvalylglycylthreon...
  threonylaspartylasparaginylprolylvalyl...
  sylaspartylvalylprolylglycylprolylprol...
  leucylthreonylaspartylvalylasparaginyl...
  leucylthreonyltryptophylglutamylprolyl...
  glycylalanylglutamylisoleucylthreonyla...
  amylleucylarginylaspartyllysylthreonyl...
  rtylthreonylalanylmethionylthreonylval...
  ylserylalanylthreonylvalylthreonylaspa...
  nylglutamyltyrosylserylphenylalanylarg...
  araginylarginylisoleucylglycylvalylgly...
  onylprolylphenylalanylvalyllysylvalyla...
  larginylprolylserylprolylprolylvalylas...
  partylglutaminylthreonylglutaminylsery...
  ptophylglutamylprolylprolylleucyllysyl...
  eucylleucylglycyltyrosylisoleucylisole...
  lglutamylglycyllysylaspartylasparaginy...
  lasparaginylmethionyllysylleucylvalylp...
  ysylvalylthreonylglycylleucylglutamyll...
  ucyltyrosylarginylvalylserylalanylglut...
  ylserylaspartylprolylserylglutamylisol...
  ylalanylaspartylaspartylalanylphenylal...
  ionylaspartylleucylserylalanylphenylal...
  ylvalylisoleucylvalylprolylasparaginyl...
  cylvalylprolylserylthreonylglycyltyros...
  threonyltryptophylcysteinylphenylalany...
  amylthreonylglycylaspartylarginylvalyl...
  rylalanyltyrosylalanylglutamylleucylva...
  larginylserylaspartyllysylglycylisoleu...
  glutamylasparaginylarginylvalyllysylth...
  soleucylaspartylvalylasparaginylvalyli...
  nylprolyllysylglutamylleucyllysylpheny...
  nyllysylaspartylserylvalylhistidylleuc...
  rolylaspartylaspartylaspartylglycylgly...
  yrosylvalylvalylglutamyllysylarginylgl...
  ltryptophylthreonyllysylvalylmethionyl...
  partylleucylglutamylphenylalanylthreon...
  taminylglycyllysylglutamyltyrosylleucy...
  nylarginylasparaginyllysylcysteinylgly...
  tyrosylvalylaspartylglutamylprolylvaly...
  rolylalanylthreonylvalylprolylaspartyl...
  llysyltryptophylarginylaspartylarginyl...
  ucylphenylalanylleucylthreonyltryptoph...
  nylaspartylglycylglycylserylarginyliso...
  lylglutamylarginylcysteinylprolylargin...
  lvalylalanylcysteinylglycylglutamylpro...
  methionylglutamylvalylthreonylglycylle...
  tophyltyrosylalanyltyrosylarginylvalyl...
  ylglutaminylglycylalanylseryllysylprol...
  lglutamylisoleucylglutaminylalanylvaly...
  alanylprolylglutamylisoleucylphenylala...
  ucylalanylglycylleucylthreonylvalyllys...
  lglutamylleucylprolylalanylthreonylval...
  prolyllysylisoleucylthreonyltryptophyl...
  lisoleucylleucyllysylglutaminylasparty...
  ucylglutamylasparaginylvalylprolyllysy...
  leucylvalylaspartylseryllysylarginylse...
  rosylisoleucylisoleucylglutamylalanylv...
  arginylalanylthreonylalanylvalylvalylg...
  spartyllysylprolylglycylprolylprolylal...
  ucylthreonylaspartylvalylthreonylaspar...
  eucylthreonyltryptophylasparaginylprol...
  ylglycylseryllysylisoleucylthreonylasp...
  ginylarginylalanylthreonylaspartylsery...
  ylleucylserylserylthreonylvalyllysylas...
  yllysylalanylthreonyllysylleucylisoleu...
  rosylisoleucylphenylalanylarginylvalyl...
  ionyltyrosylglycylalanylglycylglutamyl...
  lylisoleucylthreonylalanyllysyltyrosyl...
  lprolylglycylprolylprolylthreonylargin...
  isoleucylthreonyllysylaspartylalanylva...
  cysteinylglutamylprolylaspartylasparty...
  leucylthreonylglycyltyrosyltryptophylv...
  olylaspartylthreonylaspartyllysyltrypt...
  yllysylmethionylprolylvalyllysylaspart...
  yllysylglycylleucylthreonylasparaginyl...
  alanylarginylvalylleucylalanylglutamyl...
  glycyllysylprolylseryllysylserylthreon...
  eucyllysylaspartylprolylisoleucylaspar...
  ylglycyllysylprolylthreonylvalyllysyla...
  lvalylarginylleucylasparaginyltryptoph...
  ylaspartylglycylglycylalanyllysylisole...
  cylglutamylmethionylleucyllysylthreony...
  tophylvalylarginylvalylalanylglutamylg...
  taminylhistidylleucylleucylprolylglycy...
  minylglutamyltyrosylserylphenylalanyla...
  ginyllysylalanylglycylglutamylserylglu...
  aspartylprolylvalylleucylcysteinylargi...
  prolylserylprolylprolylarginyltryptoph...
  aginylisoleucylthreonyllysylasparaginy...
  ryptophylthreonylvalylprolylglutamylly...
  soleucylthreonylasparaginyltyrosylisol...
  tylvalylarginylarginyllysylglycyltrypt...
  lthreonylthreonylvalyllysylaspartylthr...
  eonylprolylleucylthreonylglutamylglycy...
  larginylvalylalanylalanylglutamylaspar...
  ylserylaspartyltyrosylthreonylglutamyl...
  leucylalanyllysylaspartylthreonylpheny...
  prolylprolyltyrosylalanylleucylalanylv...
  arginylhistidylvalylaspartylleucyllysy...
  lasparaginylaspartylglycylglycylarginy...
  rosylvalylisoleucylglutamyllysyllysylg...
  rginyltryptophylvalyllysylalanylglycyl...
  rtylcysteinylasparaginylphenylalanylar...
  eucylglutamylglycylthreonylglutamylval...
  alylarginylalanylglutamylasparaginylgl...
  ylprolylserylglutamylprolylthreonylglu...
  lutamylaspartylprolylthreonylserylprol...
  rtylleucylhistidylvalylthreonylasparty...
  oleucylalanylisoleucylalanyltryptophyl...
  aginylglycylglycylserylprolylisoleucyl...
  glutamylmethionylcysteinylprolylvalylg...
  lmethionylarginylvalylasparaginylseryl...
  leucyllysylphenylalanyllysylvalylgluta...
  partyllysylglutamyltyrosylvalylleucyla...
  ginylalanylisoleucylglycylvalylserylgl...
  erylglutamylasparaginylvalylvalylalany...
  yllysylprolylthreonylisoleucylaspartyl...
  tylisoleucylisoleucylvalylisoleucylglu...
  isoleucylprolylvalylprolylphenylalanyl...
  threonylvalylseryltryptophylhistidylly...
  lysylalanylserylaspartylarginylleucylt...
  artylhistidylisoleucylserylalanylhisti...
  rylvalylarginylalanylaspartylalanylgly...
  lthreonylleucylglutamylasparaginyllysy...
  nylserylisoleucylasparaginylvalyllysyl...
  cylprolylcysteinyllysylaspartylisoleuc...
  threonyllysylserylserylcysteinyllysyll...
  ylprolylglutamylphenylalanylaspartylgl...
  ucylhistidyltyrosylvalylleucylglutamyl...
  rginylarginylthreonyltyrosylisoleucylp...
  mylasparaginyllysylleucylseryltryptoph...
  soleucylprolylasparaginylglycylglutamy...
  inylvalyllysylalanylvalylasparaginylly...
  yrosylisoleucylglutamylleucyllysylaspa...
  utaminylaspartylprolyllysylglutaminylp...
  laspartylvalylglutamylvalylhistidylasp...
  lalanylmethionylthreonylisoleucylthreo...
  ltyrosylaspartylglycylglycylseryllysyl...
  eucylisoleucylglutamyllysylisoleucylal...
  nyltryptophyllysylarginylcysteinylaspa...
  rolylisoleucylleucylthreonyltyrosylthr...
  lglutamylglycyllysylglutamyltyrosylglu...
  nylalanylglutamylasparaginylalanylalan...
  lserylarginylalanylthreonylprolylproly...
  olylisoleucylaspartylalanylprolyllysyl...
  serylleucylglutamylvalyllysylarginylgl...
  leucylaspartylalanylserylisoleucylsery...
  onylisoleucylthreonyltryptophylisoleuc...
  alylisoleucylvalylprolylglutamylglutam...
  lanylprolylleucylvalylarginylarginylar...
  inylglutamylglutamylglutamylprolylphen...
  onylglutaminylarginylleucylserylisoleu...
  ylglycylglutamylserylglutaminylleucyla...
  ylarginylprolylaspartylhistidylglycyll...
  valylglutamylasparaginylaspartylhistid...
  rolylcysteinylthreonylvalylserylvalyll...
  olylprolylisoleucylasparaginylphenylal...
  ylisoleucylarginyllysylthreonylserylva...
  utamylprolylprolylleucylaspartylaspart...
  lisoleucylasparaginyltyrosylthreonylle...
  threonyllysylprolylaspartylserylglutam...
  onylserylthreonylleucylarginylhistidyl...
  onyllysylleucylisoleucylglutamylglycyl...
  nylarginylvalylarginylalanylglutamylas...
  rolylglycylprolylprolylcysteinylvalyls...
  ylaspartylprolylphenylalanylglycylprol...
  llysylprolylisoleucylvalylglutamylaspa...
  rylmethionylleucylvalyllysyltryptophyl...
  tylasparaginylglycylserylprolylisoleuc...
  ylglutamyllysylarginylglutamylvalylasp...
  phylserylarginylvalylasparaginyllysyls...
  ucyllysylalanylasparaginylvalylasparty...
  ucylthreonyltyrosylvalylphenylalanylar...
  paraginylalanylalanylglycylprolylglycy...
  serylaspartylprolyllysylthreonylalanyl...
  lprolylprolylglycylprolylprolylisoleuc...
  lthreonylserylserylthreonylthreonyliso...
  hylglutamylprolylprolylalanylphenylala...
  tamylisoleucylvalylglycyltyrosylphenyl...
  eucylvalylglycylthreonylasparaginyllys...
  reonylglutamyllysylmethionylisoleucyll...
  reonylvalyllysylglutamylisoleucylargin...
  yllysylleucylarginylvalylserylalanylva...
  tamylglycylprolylprolylglycylglutamylt...
  lvalylalanylglutamylprolylglutaminylgl...
  ylleucylaspartylvalylserylvalyllysylgl...
  cylmethionylalanylglycyllysylthreonyll...
  lylvalylthreonylglycylarginylprolylval...
  lthreonyllysylglutamylglutamylglycylgl...
  ginylvalylvalylisoleucylaspartylaspara...
  lutamylleucylisoleucylisoleucyllysylas...
  tylhistidylglycylarginyltyrosylvalylis...
  ginylserylcysteinylglycylseryllysylphe...
  alylglutamylvalylphenylalanylaspartylv...
  partylleucyllysylprolylvalylvalylthreo...
  cysteinylleucylleucylasparaginyltrypto...
  rtylaspartylglycylglycylserylglutamyli...
  soleucylisoleucylglutamylarginyllysyla...
  threonyltryptophylarginylglutaminylpro...
  larginylseryllysylcysteinylaspartyliso...
  tamylglycylglutaminylglutamyltyrosylly...
  lalanyllysylasparaginyllysylphenylalan...
  valylglutamylisoleucylglycylprolylisol...
  lleucylglycylprolylprolylthreonylseryl...
  tyrosylthreonylglutamylarginylglutamin...
  onylleucylaspartyltryptophyllysylgluta...
  cylglycylserylprolylisoleucylglutaminy...
  tamyllysylarginylarginylhistidylaspart...
  utamylarginylvalylasparaginyllysylargi...
  eonylserylphenylalanylleucylvalylgluta...
  lhistidylglutaminylmethionyltyrosylglu...
  lanylvalylasparaginylglutamylisoleucyl...
  rylleucylprolylleucylasparaginylvalylv...
  rtylglutamylvalylprolylprolylthreonyli...
  ylvalylarginylglycylaspartylthreonylis...
  lutamylprolylvalylhistidylisoleucylpro...
  lleucylprolylmethionylprolyllysylisole...
  araginylglutamylthreonylvalylisoleucyl...
  alanylleucylglutaminylisoleucylthreony...
  inylserylglutamylalanyllysylthreonylgl...
  ylalanylvalylarginylglutamylaspartylly...
  ylthreonylalanylserylasparaginylarginy...
  arginylasparaginylvalylhistidylvalylgl...
  olylserylprolylprolylarginylasparaginy...
  soleucyllysylalanylglutamylserylcystei...
  spartylalanylprolylleucylaspartylaspar...
  eucylthreonylhistidyltyrosylvalylisole...
  nylserylarginyllysyllysylalanylglutamy...
  eonylasparaginylthreonylalanylvalylglu...
  ucyltryptophyllysylleucylisoleucylprol...
  lglutamylphenylalanylarginylvalylargin...
  lglycylisoleucylserylaspartylglutamylc...
  lvalylisoleucylglutaminylaspartylproly...
  olylprolylglycyllysylprolyllysylvalyll...
  ylserylmethionylleucylvalylseryltrypto...
  tylasparaginylglycylglycylserylprolyli...
  phylleucylglutamyllysylarginylglutamyl...
  ptophylserylarginylvalylserylarginylal...
  ylglycylleucyllysylglycylvalylglutamyl...
  rginylleucylleucylglutamylglycylvalyll...
  ginylalanylmethionylalanylisoleucylasp...
  glycylprolylprolylserylglutamylprolyls...
  ylglycylaspartylprolylisoleucylphenyla...
  serylcysteinylprolylglutamylvalyllysyl...
  lisoleucylserylleucylglycyltryptophyll...
  glycylglycylserylprolylisoleucyllysylg...
  ethionylglutaminylglutamylglutamylglyc...
  llysylarginylvalylasparaginylglutamylp...
  reonylthreonylcysteinylglutamylcystein...
  lysylglutamylleucylarginyllysyltyrosyl...
  lalanylvalylasparaginylglutamylalanylg...
  ylaspartylthreonylthreonylglycylglutam...
  rtylisoleucylglutaminylglutamylglutamy...
  leucylaspartylisoleucylglycylalanylglu...
  cysteinyllysylalanylglycylserylglutami...
  lanylvalylisoleucyllysylglycylarginylp...
  ryptophylglutamylphenylalanylaspartylg...
  hionyllysylaspartylglycylvalylhistidyl...
  rtylalanylglutaminylleucylglutamylthre...
  erylvalylisoleucylisoleucylisoleucylpr...
  rylhistidylthreonylglycyllysyltyrosyls...
  araginyllysylalanylglycylglutaminyllys...
  larginylvalyllysylvalylmethionylaspart...
  laspartylleucyllysylvalylserylaspartyl...
  cysteinylarginylleucylseryltryptophyll...
  aspartylglycylglycylaspartylarginyliso...
  cylglutamyllysylarginylthreonylisoleuc...
  ylthreonyllysylvalylasparaginylprolyla...
  threonylphenylalanylvalylvalylprolylas...
  aminylglutaminyltyrosylphenylalanylphe...
  lutamylasparaginylarginylphenylalanylg...
  ylglutamylthreonylisoleucylglutaminyla...
  aspartylprolylisoleucyltyrosylprolylpr...
  sylleucyllysylisoleucylglycylleucyliso...
  nylvalylhistidylleucylseryltryptophyll...
  artylglycylglycylserylprolylvalylthreo...
  tamylcysteinylleucylalanyltryptophylas...
  ysyllysylglutamylalanyltryptophylargin...
  ylarginylaspartylvalylglutamylglutamyl...
  lvalylglutamylaspartylleucylvalylgluta...
  mylphenylalanylarginylvalyllysylalanyl...
  alylseryllysylprolylserylalanylthreony...
  cysteinylglutaminylarginylprolylaspart...
  ylaspartylleucyllysylglutamylphenylala...
  utamylglycylthreonylasparaginylvalylas...
  soleucyllysylglycylvalylprolylphenylal...
  ptophylphenylalanyllysylalanylprolylpr...
  inyllysylglutamylprolylvalylleucyltyro...
  araginyllysylleucylvalylvalylaspartyla...
  cylvalylisoleucylprolylglutaminylseryl...
  glycylleucyltyrosylthreonylisoleucylth...
  inylleucylglycylthreonylalanylseryllys...
  araginylvalylleucylglycylarginylprolyl...
  isoleucyllysylphenylalanylglutamylsery...
  methionylthreonylleucylseryltryptophyl...
  ylaspartylglycylglycylseryllysylisoleu...
  soleucylglutamyllysylarginylglutamylal...
  tryptophylvalylhistidylvalylserylseryl...
  lthreonyltyrosylthreonylisoleucylproly...
  tidylglutamyltyrosylvalylphenylalanyla...
  minylasparaginyllysyltyrosylglycylisol...
  rtylserylglutamylprolylglutamylthreony...
  ylalanylserylvalylprolylglycylalanylpr...
  lserylserylvalylthreonylarginylasparag...
  raginyltryptophylglutamylglutamylproly...
  lserylprolylvalylthreonylglycyltyrosyl...
  sylaspartylthreonylthreonylseryllysyla...
  paraginylarginylaspartylprolylisoleucy...
  glycylvalylseryltyrosyllysylvalylthreo...
  cylserylaspartyltyrosylglutaminylpheny...
  leucylasparaginylalanylalanylglycylval...
  ylserylaspartylprolylalanylthreonylala...
  anylprolylprolylglycylprolylprolylphen...
  artyltryptophylthreonyllysylserylseryl...
  hylserylprolylprolylleucyllysylasparty...
  lglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylty...
  ylglutamylglutamyltryptophylglutamylly...
  valylarginylglycylthreonyllysylleucylv...
  lutamylglycylalanylphenylalanyltyrosyl...
  lanylvalylasparaginylisoleucylalanylgl...
  ycylglutamylvalylthreonylaspartylvalyl...
  rtylarginylleucylvalylserylprolylaspar...
  anylserylvalylarginylaspartylarginylis...
  ylglycylvalylisoleucylarginylisoleucyl...
  cyllysylprolylprolylprolylthreonylvaly...
  onylasparaginylglutamylarginylthreonyl...
  lthreonylisoleucylglutamylthreonylthre...
  ethionylvalylisoleucyllysylasparaginyl...
  idylglutaminylglycylvalyltyrosylseryll...
  utamylalanylglycylglutamylarginyllysyl...
  laspartylvalylleucylaspartylvalylproly...
  lylphenylalanylleucylalanylhistidylasp...
  utamylserylcysteinyllysylleucylthreony...
  lutamylaspartylaspartylglycylglycylser...
  ltyrosylvalylisoleucylglutamyllysylarg...
  inylalanyltryptophylthreonylprolylvaly...
  ylarginylglutaminylasparaginylalanylth...
  oleucylglutaminylglycyllysylalanyltyro...
  soleucylalanylalanylglutamylasparaginy...
  lprolylphenylalanylvalylglutamylthreon...
  leucylarginylglutamylprolylisoleucylth...
  lylglutamylaspartylleucylglutamylvalyl...
  raginylthreonylvalylthreonylleucylthre...
  yllysyltyrosylaspartylglycylglycylsery...
  nyltyrosylvalylleucylglutamylserylargi...
  tamyllysylphenylalanylhistidyllysylval...
  ginylleucylleucylserylarginyllysyltyro...
  sylglutamylglycylaspartylthreonyltyros...
  lanylvalylasparaginylisoleucylvalylgly...
  phenylalanylcysteinylthreonyllysylprol...
  partylglutamylleucylalanylprolylprolyl...
  lphenylalanylarginylaspartyllysylleucy...
  lglutamylalanylphenylalanylalanylleucy...
  lycyllysylprolyllysylprolyllysylvalyls...
  rtylglutamylalanylaspartylvalylleucylg...
  nylhistidylisoleucyllysylthreonylthreo...
  leucylglutamyllysylisoleucyllysylalany...
  yllysyltyrosylcysteinylvalylvalylvalyl...
  cylserylarginyllysylglycylphenylalanyl...
  valylvalylaspartylhistidylprolylglycyl...
  erylphenylalanylaspartylglutamylvalylt...
  lvalylisoleucylseryltryptophyllysylpro...
  ylglycylseryllysylisoleucylthreonylasp...
  utamyllysyllysylglutamylvalylglycyllys...
  rolylvalylthreonylserylalanylserylalan...
  ylvalylseryllysylleucylleucylglutamylg...
  henylalanylarginylisoleucylhistidylala...
  glycylisoleucylserylaspartylprolylleuc...
  ysylalanyllysylaspartylarginylphenylal...
  lprolylaspartylglutaminylprolylisoleuc...
  llysylaspartylserylalanylleucylvalylth...
  lylhistidylaspartylglycylglycyllysylpr...
  osylisoleucylleucylglutamyllysylarginy...
  larginyltryptophylalanylarginylvalylth...
  istidylprolyltyrosylthreonyllysylpheny...
  ucylleucylglutamylglycylcysteinylgluta...
  inylvalylserylalanylglutamylasparaginy...
  ycylaspartylprolylserylprolylprolylser...
  llysylaspartylprolylisoleucylalanyllys...
  aginylprolylglutamylalanylisoleucylasp...
  aginylserylvalylaspartylleucylthreonyl...
  inylhistidylaspartylglycylglycylseryll...
  leucylvalylglutamyltyrosylglutaminylly...
  myltryptophylarginylarginylalanylaspar...
  lserylcysteinylprolylglutamylthreonyll...
  leucylarginylaspartylglycylglutaminylt...
  nylvalylleucylalanylvalylasparaginylal...
  ylprolylalanylhistidylvalylprolylgluta...
  tylarginylleucylglutamylprolylprolylgl...
  alanylasparaginylmethionylalanylarginy...
  llysylvalylglycylaspartylthreonylleucy...
  soleucyllysylglycylvalylprolylphenylal...
  hyllysyllysylglutamylaspartylarginylas...
  ylarginylisoleucylaspartylvalylthreony...
  lutamylisoleucylarginylasparaginylalan...
  cylglycylisoleucyltyrosylserylleucylth...
  lalanylglycylseryllysylthreonylvalylse...
  aspartyllysylprolylglycylprolylprolyla...
  rylglutamylisoleucylarginyllysylaspart...
  yltryptophyllysylglutamylprolylleucyla...
  ylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylv...
  rtylvalylalanylserylalanylglutaminyltr...
  lthreonylseryllysyllysyllysylserylhist...
  leucylasparaginylglutamylglycylasparag...
  anylarginylvalylalanylalanylglutamylas...
  inylglycylprolylphenylalanylvalylgluta...
  yllysylalanylleucylaspartylprolylleucy...
  olyllysylaspartylleucylhistidylhistidy...
  eonylglutamylvalylserylleucylvalyltryp...
  larginylaspartylglycylglycylserylproly...
  ylvalylglutamyltyrosylglutaminylglutam...
  spartyltryptophylisoleucyllysylphenyla...
  raginylleucylglutamylcysteinylvalylval...
  taminylglycyllysylthreonyltyrosylargin...
  ylglutamylasparaginylisoleucylvalylgly...
  threonylthreonylisoleucylprolylisoleuc...
  yllysylleucylvalylprolylprolylserylval...
  eucylisoleucylglutamylglycylleucylvaly...
  onylvalylarginylphenylalanylprolylalan...
  lylprolylvalylprolylthreonylalanyllysy...
  glycylserylglutamylisoleucyllysylthreo...
  hreonylvalylglutamylthreonylaspartylas...
  lleucylthreonylisoleucyllysylasparagin...
  rtylthreonylglycylglutamyltyrosylgluta...
  araginylalanylalanylglycylseryllysylth...
  lthreonylvalylleucylaspartylvalylproly...
  olylisoleucylasparaginylisoleucylleucy...
  lhistidylmethionylthreonylisoleucylser...
  ysylaspartylaspartylglycylglycylserylp...
  ylisoleucylvalylglutamyllysylglutaminy...
  ylthreonyltryptophylglycylvalylvalylse...
  yllysylleucyllysylisoleucylprolylhisti...
  inylglutamyltyrosylvalylphenylalanylar...
  raginyllysylisoleucylglycylvalylglycyl...
  onylprolylthreonylvalylalanyllysylhist...
  lylserylprolylprolylglycyllysylprolylv...
  hreonylglutamylasparaginylalanylalanyl...
  lleucylprolyllysylserylaspartylglycylg...
  ycyltyrosyltyrosylmethionylglutamylarg...
  cyllysyltryptophylvalylarginylvalylasp...
  lalanylaspartylleucyllysylphenylalanyl...
  osylglutamylglycylasparaginylthreonylt...
  lylphenylalanylalanylglutamylasparagin...
  lprolylserylprolylserylserylaspartylpr...
  ginylprolylisoleucyllysylprolylprolylg...
  ylprolyllysylleucyllysylaspartyllysyls...
  partylleucylvalyltryptophylthreonyllys...
  ycylserylprolylisoleucylleucylglycylty...
  taminyllysylprolylglycylthreonylalanyl...
  nylisoleucylasparaginyllysylaspartylgl...
  nylcysteinylalanylphenylalanylarginylv...
  amylglycylasparaginylglutamyltyrosylar...
  sylalanylalanylasparaginylisoleucylval...
  larginylglutamylleucylalanylglutamylse...
  lisoleucylleucylhistidylprolylprolylgl...
  lylthreonylcysteinylarginylaspartylval...
  lglycylglutaminylthreonylisoleucylargi...
  llysylglycylarginylprolylglutamylproly...
  lthreonyllysylglutamylglycyllysylvalyl...
  nylvalylaspartylleucylisoleucylglutami...
  glutamylleucylglutaminylisoleucyllysyl...
  artylhistidylglycyllysyltyrosylisoleuc...
  nylserylserylglycylhistidylalanylgluta...
  lasparaginylvalylleucylaspartylarginyl...
  ylasparaginylleucyllysylvalylthreonyla...
  lasparaginylcysteinylthreonylisoleucyl...
  rolylleucylaspartylasparaginylglycylgl...
  sparaginylphenylalanylisoleucylvalylgl...
  raginylglutaminyllysylglycyltryptophyl...
  tylvalylthreonyllysylarginylleucylisol...
  ucylalanylasparaginylasparaginylglutam...
  valylcysteinylalanylglutamylasparaginy...
  hreonylisoleucylglutamylthreonyllysylt...
  soleucylasparaginylprolylisoleucylaspa...
  ylglutamylasparaginylleucylhistidyliso...
  lthreonylphenylalanylvalyltyrosylleucy...
  laspartyltyrosylaspartylglycylglycylse...
  sylhistidylvalylglutamylarginylarginyl...
  tyltryptophylglutamylarginylvalylhisti...
  utamylthreonylhistidyltyrosylmethionyl...
  lutamylasparaginylglutaminylisoleucylt...
  lylglutaminylthreonyllysylasparaginylg...
  artyltryptophylvalyllysylthreonylgluta...
  amylaspartylleucylglutaminyllysylproly...
  ylserylglycylvalylleucylthreonylvalyll...
  leucylarginylleucylglutamylalanylglycy...
  lalanylprolylglutamylvalylalanyltrypto...
  tylalanylthreonylaspartylleucylthreony...
  lisoleucylaspartylthreonylarginylalany...
  lserylleucylthreonyllysylalanyllysylar...
  tyrosylvalylvalylthreonylalanylthreony...
  ylphenylalanylvalylalanyltyrosylalanyl...
  aspartyllysylprolylglycylprolylvalylar...
  lvalylaspartylvalylserylserylaspartyla...
  yltryptophylaspartylprolylprolylglutam...
  inylglutamylisoleucylglutaminylasparag...
  ysylcysteinylglutamylthreonyllysylargi...
  eonyltyrosylserylalanylthreonylvalylle...
  eonylvalylthreonylarginylleucylisoleuc...
  tyrosylisoleucylphenylalanylarginylval...
  ysylisoleucylglycylthreonylglycylproly...
  olylvalylisoleucylalanyllysylthreonyll...
  larginylprolylaspartylprolylprolylglut...
  ylglutamylglutamylmethionylthreonylval...
  rolylglutamyltyrosylaspartylglycylglyc...
  tyrosylphenylalanylleucylglutamyllysyl...
  onylarginyltryptophylvalylprolylvalyla...
  prolylglutamylarginylarginylmethionyll...
  lleucylprolylaspartylhistidylglutamylt...
  valyllysylalanylglutamylasparaginylglu...
  glutamylprolylserylleucylprolylserylar...
  artylprolylisoleucylglutamylprolylprol...
  inylphenylalanylarginylvalylvalylaspar...
  ylisoleucylthreonylleucylglycyltryptop...
  artylglycylglycylalanylprolylisoleucyl...
  tamylmethionylarginylprolyllysylisoleu...
  spartylglutamylglycyltryptophyllysylar...
  ylalanylglutaminylleucylvalylarginylly...
  lthreonylserylleucylaspartylglutamylas...
  lutamylphenylalanylarginylvalylcystein...
  inylvalylglycylisoleucylglycylarginylp...
  mylalanylisoleucyllysylprolyllysylglut...
  olylglutamylisoleucylaspartylleucylasp...
  ylleucylvalylisoleucylvalylarginylalan...
  inylleucylphenylalanylalanylisoleucylv...
  lprolyllysylvalylthreonyltryptophylarg...
  ylasparaginylvalylvalylarginyllysylgly...
  ylaspartylthreonylmethionylalanylpheny...
  paraginylserylthreonylarginylaspartyla...
  leucylthreonylleucylvalylasparaginylpr...
  valylphenylalanylvalylasparaginylvalyl...
  rolylglycylprolylvalylserylaspartylleu...
  onyllysylthreonylserylcysteinylhistidy...
  olylglutamylasparaginylaspartylglycylg...
  stidyltyrosylisoleucylvalylglutamyllys...
  nyllysylthreonyltryptophylserylthreony...
  syllysylthreonylserylphenylalanylhisti...
  lylprolylglycylasparaginylglutamyltyro...
  hreonylalanylvalylasparaginylglutamylt...
  threonylaspartylvalylprolyllysylprolyl...
  lleucylserylglutamylprolylaspartylprol...
  lanylthreonylglutamylmethionylthreonyl...
  leucylalanyltryptophylleucylprolylprol...
  alanyllysylisoleucylaspartylglycyltyro...
  ginylglutamylglutamylglutamylglutaminy...
  hylthreonylglutamyltyrosylserylvalylva...
  lylvalylthreonylglycylleucyllysylgluta...
  ylalanylarginylvalylalanylalanylarginy...
  erylleucylprolylarginylglutamylalanylg...
  anyllysylglutamylglutaminylleucylleucy...
  thionylprolylglutamylglutaminylisoleuc...
  llysyllysylleucylarginylisoleucylgluta...
  lysylprolylhistidylprolylthreonylcyste...
  glutamylaspartylglutamylvalylvalylthre...
  alylhistidyllysylalanylaspartylserylse...
  leucyllysylaspartylvalylthreonylarginy...
  osylserylleucylthreonylalanylglutamyla...
  spartylthreonylglutaminyllysylisoleucy...
  tylalanylprolylglycylprolylprolylgluta...
  ylisoleucylserylaspartylisoleucylaspar...
  ylleucylseryltryptophylhistidylisoleuc...
  lglycylserylasparaginylisoleucylthreon...
  lutamyllysylcysteinylaspartylvalylsery...
  ylthreonylalanylleucylalanylserylvalyl...
  arginylvalylglycyllysylleucylisoleucyl...
  ylisoleucylphenylalanylarginylvalylarg...
  lphenylalanylglycylisoleucylserylgluta...
  ysylmethionylvalylalanylglutaminylphen...
  ylprolylserylglutamylprolyllysylaspara...
  lvalylasparaginyllysylaspartylcysteiny...
  yptophylaspartylarginylprolylaspartyls...
  isoleucylisoleucylglycyltyrosylleucyli...
  larginylasparaginylserylleucylleucyltr...
  aspartylthreonylleucylvalylarginylsery...
  inylalanylglycylleucylvalylglutamylgly...
  alanylarginylisoleucyltyrosylalanylleu...
  lserylprolylprolylseryllysylprolylthre...
  nylarginylmethionylprolylvalylaspartyl...
  ylvalylisoleucylaspartylvalylthreonyll...
  oleucyltryptophylalanylarginylprolylly...
  llysylisoleucylisoleucylglycyltyrosylp...
  inyllysylleucylprolylglycylaspartyllys...
  paraginylthreonylalanylprolylhistidylg...
  lutamylglutamyltyrosylthreonylalanylth...
  ysylalanylglutaminyltyrosylglutaminylp...
  anylarginylthreonylalanylvalylasparagi...
  lutamylprolylserylaspartylprolylvalylt...
  lasparaginylvalylprolylprolylarginylis...
  ylmethionyllysylserylleucylleucylthreo...
  paraginylvalylcysteinylleucylaspartyla...
  llysylprolylmethionylprolylthreonylval...
  glycylthreonylleucylleucyllysylprolyla...
  thionylalanylmethionylglutaminylarginy...
  leucylglutamylleucylphenylalanylserylv...
  serylglycylaspartyltyrosylthreonylisol...
  nylserylserylglycylseryllysylserylalan...
  valylleucylaspartyllysylprolylglycylpr...
  eucylasparaginyllysylmethionyltyrosyls...
  eucylseryltryptophylglutamylprolylprol...
  lserylglutamylisoleucylthreonylasparag...
  sylarginylglutamylthreonylserylarginyl...
  utaminylvalylserylalanylthreonylvalylp...
  lserylvalylglutamyllysylleucylisoleucy...
  sylglutaminylphenylalanylarginylisoleu...
  yllysyltyrosylglycylvalylglycylasparty...
  tamylprolylalanylisoleucylalanyllysyla...
  ylprolylglycylarginylcysteinylaspartyl...
  raginylisoleucylthreonyllysylaspartylh...
  ryptophyllysylprolylprolylalanylaspart...
  oleucylthreonylglycyltyrosylleucylleuc...
  nylglutaminylalanylvalylasparaginyltry...
  larginyllysylprolylisoleucylisoleucylg...
  anylthreonylglycylleucylglutaminylglut...
  utamylphenylalanylarginylvalylthreonyl...
  ylglycylprolylglycyllysylprolylserylas...
  yrosylalanylarginylaspartylprolylgluta...
  lprolylalanylphenylalanylprolyllysylva...
  rginylserylserylvalylserylleucylserylt...
  osylaspartylglycylglycylserylprolyliso...
  alylglutamylvalyllysylarginylalanylasp...
  phylvalylarginylcysteinylasparaginylle...
  ylglutaminyllysylthreonylarginylphenyl...
  ucylmethionylglutamylaspartylthreonylg...
  nylarginylvalyltyrosylalanylvalylaspar...
  rylaspartylprolylserylaspartylvalylpro...
  yllysylaspartylisoleucylleucylisoleucy...
  histidylaspartylalanylaspartylleucylar...
  ucylarginylalanylglycylvalylthreonylme...
  lylvalyllysylglycylarginylprolylprolyl...
  hylseryllysylprolylasparaginylvalylasp...
  lisoleucylglycylleucylaspartylisoleucy...
  anylaspartylthreonylphenylalanylleucyl...
  valylasparaginyllysyltyrosylaspartylal...
  ylthreonylleucylglutamylasparaginylser...
  tyrosylthreonylisoleucylvalylvalyllysy...
  lycylprolylprolylisoleucylasparaginylv...
  ucylseryllysylaspartylserylalanyltyros...
  olylprolylisoleucylisoleucylaspartylgl...
  ucylasparaginyltyrosylvalylvalylglutam...
  mylarginyllysylseryltryptophylserylthr...
  ysteinylseryllysylthreonylserylphenyla...
  eucylglutamylglutamylglycyllysylserylt...
  ylvalylphenylalanylalanylglutamylaspar...
  lglycylaspartylprolylglycylglutamylthr...
  lalanylserylglutaminylthreonylprolylgl...
  ysylvalylarginylserylvalylseryllysylse...
  yltryptophyllysyllysylprolylhistidylse...
  isoleucylisoleucylglycyltyrosylvalylva...
  ylglutamylglutamylasparaginyllysyltryp...
  yllysylserylleucylserylleucylglutaminy...
  cylthreonylglutamylglycyllysylglutamyl...
  alylserylalanylglutamylasparaginylglut...
  threonylprolylserylglutamylisoleucylth...
  ylaspartylvalylvalylalanylprolylaspart...
  ucylprolylaspartylleucylcysteinyltyros...
  nylserylasparaginylphenylalanylarginyl...
  lysylglycyllysylprolylalanylprolylsery...
  ylglutamylaspartylprolylleucylalanylth...
  erylvalylglutamylserylserylalanylvalyl...
  oleucylvalyltyrosylaspartylcysteinylgl...
  cyllysyltyrosylthreonylisoleucylthreon...
  glycylthreonyllysylglutamylglycylthreo...
  lvalylglycyllysylprolylglycylisoleucyl...
  lysylphenylalanylaspartylglutamylvalyl...
  ylthreonylleucyllysyltryptophylalanylp...
  cylglycylserylglutamylisoleucylthreony...
  lutamyllysylarginylaspartylserylvalyla...
  lvalylthreonylcysteinylalanylserylalan...
  nylphenylalanylarginylvalylthreonylarg...
  hionylglutamyltyrosylthreonylphenylala...
  sparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycy...
  amylprolylisoleucylvalylalanylarginylh...
  lylprolylaspartylalanylprolylprolylpro...
  spartylvalylarginylhistidylaspartylser...
  lthreonylaspartylprolyllysyllysylthreo...
  threonylglycyltyrosylhistidylleucylglu...
  ylasparaginylserylleucylleucyltryptoph...
  lthreonylprolylisoleucylarginylmethion...
  alylthreonylglycylleucylthreonylglutam...
  ylphenylalanylarginylvalylmethionylala...
  glycylvalylglycyllysylprolylserylleucy...
  lalanylleucylaspartylprolylisoleucylas...
  glutamylvalylisoleucylasparaginylisole...
  valylthreonylleucylisoleucyltryptophyl...
  spartylglycylglycylhistidyllysylleucyl...
  glutamyllysylarginylaspartylleucylprol...
  llysylalanylasparaginylhistidylvalylas...
  ylalanylphenylalanylthreonylvalylthreo...
  lglycyllysyltyrosylglutamylphenylalany...
  asparaginylthreonylalanylglycylalanyli...
  mylserylthreonylglutamylthreonylisoleu...
  lutamyltyrosylglutamylalanylprolylthre...
  lylthreonylisoleucyllysylaspartylglycy...
  glycylaspartylthreonylisoleucylvalylle...
  isoleucylleucylglycyllysylprolylleucyl...
  llysylalanylglycyllysylaspartylisoleuc...
  ylthreonylglutaminylisoleucylthreonyls...
  lmethionylleucylthreonylisoleucyllysyl...
  partylalanylglycylglutamyltyrosylthreo...
  sparaginylprolylphenylalanylglycylthre...
  lysylvalylthreonylvalylleucylaspartylv...
  rolylvalylglutamylisoleucylserylaspara...
  lanylthreonylleucylthreonyltryptophylt...
  partylglycylglycylserylprolylisoleucyl...
  tamyllysylarginylglutamylthreonylseryl...
  ylvalylvalylserylglutamylaspartylisole...
  histidylvalylalanylthreonyllysylleucyl...
  lglutamyltyrosylisoleucylphenylalanyla...
  nylhistidyltyrosylglycyllysylglycylglu...
  amylprolylvalyllysylmethionylvalylaspa...
  prolylglycylprolylprolylglutamyllysylp...
  alylthreonyllysylasparaginylthreonylal...
  ylarginylprolylvalylaspartylaspartylgl...
  eonylglycyltyrosylhistidylvalylglutamy...
  rylleucylarginyltryptophylvalylarginyl...
  alylserylaspartylleucylarginylcysteiny...
  aminylglutamylglycylserylthreonyltyros...
  erylalanylglutamylasparaginylarginylal...
  ylserylglutamylalanylserylaspartylsery...
  lanylalanyltyrosylprolylprolylglycylpr...
  tidylvalylthreonylaspartylthreonylthre...
  lalanyltryptophylglycyllysylprolylhist...
  ylglutamylisoleucylthreonylglycyltyros...
  nyllysylvalylglycylaspartylglutamylala...
  threonylthreonylglycylthreonylalanylle...
  nylphenylalanylvalylvalylprolylasparty...
  myllysyltyrosylasparaginylphenylalanyl...
  lasparaginylaspartylalanylglycylvalylg...
  ucylprolylaspartylvalylglutamylisoleuc...
  onylalanylprolylaspartylphenylalanylgl...
  eucylarginylarginylthreonylleucylvalyl...
  isoleucylarginylisoleucylphenylalanylv...
  ylprolylalanylprolylglutamylvalylthreo...
  sparaginylisoleucylasparaginylleucylly...
  nylisoleucylglutamylasparaginylthreony...
  eucylleucylisoleucylisoleucylprolylglu...
  osylaspartylthreonylglycyllysylphenyla...
  lglutamylasparaginylprolylalanylglycyl...
  lylasparaginylvalylarginylvalylleucyla...
  lylleucylasparaginylleucylarginylproly...
  ysylaspartylserylvalylthreonylleucylhi...
  lleucylisoleucylaspartylglycylglycylse...
  nyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysyla...
  lysylseryltyrosylserylthreonylalanylth...
  llysylcysteinylthreonyltyrosyllysylval...
  glycylcysteinylglutamyltyrosylphenylal...
  ylalanylglutamylasparaginylglutamyltyr...
  olylthreonylglutamylthreonylthreonylgl...
  utamylalanylprolylserylprolylprolylasp...
  lmethionylaspartylisoleucylthreonyllys...
  yltryptophylprolyllysylprolyllysylhist...
  soleucylthreonylglycyltyrosylvalylisol...
  llysylglycylserylaspartylglutaminyltry...
  eonylthreonylvalyllysylglycylleucylglu...
  raginylleucylthreonylglutamylglycylglu...
  lanylglutaminylvalylmethionylalanylval...
  ylserylalanylprolylarginylglutamylsery...
  sylglutamylglutaminylthreonylmethionyl...
  eucylarginylglycylisoleucyltyrosylglut...
  yllysylalanylglycylaspartylasparaginyl...
  lprolylvalylleucylglycylarginylprolyll...
  tophyllysyllysylglycylaspartylglutamin...
  eonylglutaminylarginylvalylasparaginyl...
  lalanylthreonylserylthreonylisoleucyll...
  lglutamylcysteinylvalylarginylserylasp...
  leucylthreonylalanylarginylasparaginyl...
  ycylaspartylvalylisoleucylthreonylisol...
  lisoleucylprolylglycylprolylprolylthre...
  lalanylaspartylglutamylvalylserylseryl...
  enylalanylseryltryptophylaspartylproly...
  lycylglycylvalylprolylisoleucylserylas...
  ethionylarginylglutaminylthreonylaspar...
  alylglutamylleucylalanylthreonylthreon...
  onyltyrosyllysylalanylthreonylarginyll...
  utamyltyrosylglutaminylphenylalanylarg...
  aginylarginyltyrosylglycylvalylglycylp...
  anyltryptophylisoleucylvalylalanylaspa...
  ylvalylprolylglycylprolylprolylglycylt...
  lalanylvalylthreonyllysylaspartylseryl...
  tophylhistidylglutamylprolylleucylsery...
  leucylleucylglycyltyrosylhistidylvalyl...
  asparaginylglycylisoleucylleucyltrypto...
  ylalanylleucylvalylprolylglycylasparag...
  serylglycylleucylthreonylaspartylglycy...
  ylalanylarginylvalylisoleucylalanylglu...
  yllysylseryllysylprolylseryllysylproly...
  alanylleucylaspartylprolylisoleucylasp...
  alylprolylleucylasparaginylisoleucylth...
  hreonylleucyllysyltryptophylalanyllysy...
  lglycylphenylalanyllysylisoleucylthreo...
  yllysylarginylaspartylleucylprolylaspa...
  llysylalanylasparaginylphenylalanylser...
  lasparaginylglutamylphenylalanylthreon...
  tamylaspartylalanylalanyltyrosylglutam...
  alanyllysylasparaginylalanylalanylglyc...
  erylglutamylprolylserylaspartylalanyli...
  artylaspartylvalylglutamylalanylprolyl...
  yllysylphenylalanyllysylaspartylthreon...
  ycylglutamylalanylphenylalanylarginyll...
  ylglycylarginylprolylprolylprolylthreo...
  lysylaspartylglycyllysylglutamylleucyl...
  ucylglutamylisoleucyllysylisoleucylala...
  lasparaginylleucylvalylasparaginyllysy...
  laspartylserylglycylalanyltyrosylthreo...
  raginylprolylglycylglycylphenylalanyla...
  anylasparaginylvalyllysylvalylleucylas...
  ylglutamylglycylprolylleucylalanylvaly...
  glutamyllysylcysteinylvalylleucylseryl...
  eucylaspartylaspartylglycylglycylalany...
  sylisoleucylvalylglutaminyllysylarginy...
  alanyltryptophylthreonylasparaginylval...
  lvalylthreonyllysylleucyllysylvalylthr...
  paraginylglutamyltyrosylisoleucylpheny...
  alylasparaginyllysyltyrosylglycylvalyl...
  erylglutamylprolylvalylleucylalanylval...
  lylprolylaspartylprolylprolyllysylaspa...
  hreonylisoleucylthreonyllysylaspartyls...
  ptophylglycylhistidylprolylaspartylser...
  isoleucylisoleucylasparaginyltyrosylis...
  spartyllysylalanylglycylglutaminylargi...
  lasparaginyllysyllysylthreonylleucylth...
  ysylvalylserylglycylleucylthreonylglut...
  utamylphenylalanylarginylisoleucylmeth...
  lalanylglycylisoleucylserylalanylproly...
  ylalanyltyrosyllysylalanylcysteinylasp...
  prolylglycylprolylprolylglycylasparagi...
  threonylserylarginylserylserylisoleucy...
  raginyllysylprolylisoleucyltyrosylaspa...
  cylthreonylglycyltyrosylmethionylvalyl...
  glutamylglutamylaspartylglutamyltrypto...
  lprolylprolylalanylglycylleucyllysylal...
  leucylthreonylglycylleucylthreonylglut...
  rosyllysylisoleucylarginylisoleucyltyr...
  glutamylglycylleucylglycylglutamylprol...
  onylprolyllysylalanylglutamylaspartyla...
  utamylisoleucylglutamylleucylaspartyla...
  lvalylthreonylisoleucylarginylalanylcy...
  ylleucylphenylalanylvalylprolylisoleuc...
  rolylglutamylvalyllysyltryptophylalany...
  mylserylleucylaspartyllysylalanylseryl...
  ryltyrosylthreonylleucylleucylisoleucy...
  inylarginylphenylalanylaspartylserylgl...
  onylvalylglutamylasparaginylserylseryl...
  anylvalylasparaginylvalylarginylvalyll...
  olylprolylglutaminylaspartylleucyllysy...
  ylthreonylserylvalylthreonylleucylthre...
  eucylleucylaspartylglycylglycylserylly...
  isoleucylvalylglutamyllysylarginylglut...
  tyrosylserylthreonylvalylalanylthreony...
  hreonylseryltryptophyllysylvalylaspart...
  lglycylcysteinylseryltyrosyltyrosylphe...
  utamylasparaginylglutamyltyrosylglycyl...
  utamylthreonylalanylglutamylserylvalyl...
  ylleucylprolylprolylglycyllysylisoleuc...
  lylthreonylarginylasparaginylserylvaly...
  lysylprolylglutamylhistidylaspartylgly...
  lglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylme...
  lserylaspartyllysyltryptophylalanylthr...
  sylvalylthreonylglutamylalanylthreonyl...
  cylglutaminylglycylglutamylglutamyltyr...
  rylalanylglutaminylasparaginylglutamyl...
  olylarginylglutaminylleucylserylvalylp...
  tylleucylvalylisoleucylprolylprolylala...
  nylalanylasparaginylthreonylphenylalan...
  utamylaspartylleucyllysylvalylaspartyl...
  cylarginylprolylthreonylprolylalanylva...
  spartylasparaginylvalylprolylleucyllys...
  valylasparaginylalanylglutamylserylthr...
  serylleucylleucylthreonylisoleucyllysy...
  amylaspartylvalylglycylhistidyltyrosyl...
  ginylserylalanylglycylglutamylalanylis...
  ginylvalylisoleucylvalylleucylaspartyl...
  ylglycylprolylvalyllysylmethionylaspar...
  tylserylisoleucylthreonylleucylseryltr...
  sylaspartylglycylglycylserylserylisole...
  oleucylvalylglutamyllysylarginylaspart...
  onyltryptophylglutaminylisoleucylvalyl...
  ylthreonylthreonylisoleucyllysylalanyl...
  glycylcysteinylglutamyltyrosylglutamin...
  lalanylglutamylasparaginylarginyltyros...
  ucylasparaginylserylglutamylprolylthre...
  lylphenylalanyllysylvalylprolylglycylp...
  lvalylthreonylleucylserylserylarginyla...
  lutaminyltryptophylasparaginylglutamyl...
  lycylserylarginylvalylisoleucylglycylt...
  lysylglutamylarginylasparaginylserylis...
  ucylasparaginyllysylthreonylprolylisol...
  henylalanyllysylthreonylthreonylglycyl...
  utamyltyrosylglutamylphenylalanylargin...
  ylisoleucylvalylglycylisoleucylglycyll...
  mylcysteinyltyrosylvalylalanylarginyla...
  lprolylglycylarginylprolylglutamylalan...
  ginylasparaginylserylvalylthreonylleuc...
  lylthreonyltyrosylaspartylglycylglycyl...
  rosylisoleucylvalylglutamyllysyllysylg...
  ginyltryptophylmethionyllysylalanylser...
  oleucylisoleucylaspartylthreonylhistid...
  glycylleucylvalylglutamylaspartylhisti...
  ylarginylvalylisoleucylalanylarginylas...
  nylalanylserylglutamylprolylserylgluta...
  ylthreonylalanylarginylaspartylglutamy...
  oleucylserylmethionylaspartylprolyllys...
  ucylvalylvalylhistidylalanylglycylglut...
  rtylalanylaspartylisoleucyltyrosylglyc...
  lisoleucylglutaminyltryptophylisoleucy...
  mylleucylserylasparaginylthreonylalany...
  lserylthreonylaspartylphenylalanylalan...
  laspartylalanylvalylarginylvalylaspart...
  eucylleucyllysylalanyllysylasparaginyl...
  ylvalylthreonylvalylasparaginylvalylly...
  glycylprolylprolylglutamylglycylprolyl...
  threonylalanylglutamyllysylcysteinylth...
  olylprolylleucylglutaminylaspartylglyc...
  ucylasparaginyltyrosylisoleucylvalylgl...
  lserylarginylleucylvalyltryptophylthre...
  inylvalylglutaminylthreonylleucylseryl...
  cylleucylglutamylglycylasparaginylglut...
  nylisoleucylmethionylalanylvalylaspara...
  lutamylprolylleucylglutamylserylglutam...
  ginylprolylphenylalanylvalylvalylproly...
  lylglutamylvalylthreonylthreonylvalylt...
  soleucylvalylvalyltryptophylglutamylar...
  lglycylserylglutamylisoleucylleucylgly...
  rginylaspartyllysylglutamylglycylisole...
  lcysteinylhistidyllysylarginylleucylis...
  eucylarginylvalylthreonylglycylleucyli...
  aspartyltyrosylglutamylphenylalanylarg...
  inylalanylalanylglycylleucylserylgluta...
  yltyrosylglutaminyllysylalanylcysteiny...
  lprolylglycylprolylprolylasparaginylas...
  spartylisoleucylthreonylarginylserylse...
  tophylseryllysylprolylisoleucyltyrosyl...
  ylisoleucylglutaminylglycyltyrosylisol...
  artylvalylasparaginylvalylglycylglutam...
  nylthreonylprolylprolylthreonylglycyli...
  araginylisoleucylglutamylvalylglutamyl...
  dylglutamyltyrosylasparaginylphenylala...
  soleucylasparaginyllysylalanylglycylva...
  rtylvalylprolylglycylprolylisoleucylis...
  ucylglutamylalanylprolylaspartylisoleu...
  amylleucylarginyllysylisoleucylisoleuc...
  glycylglycylserylleucylarginylleucylph...
  glycylarginylprolylthreonylprolylgluta...
  alylaspartylglycylglutamylisoleucylarg...
  oleucylaspartylvalylthreonylserylseryl...
  lleucylaspartylasparaginylvalylasparag...
  yllysyltyrosylthreonylleucylthreonylle...
  ycylthreonyllysylserylalanylphenylalan...
  cylaspartylthreonylprolylserylprolylpr...
  lthreonylglutamylisoleucylthreonyllysy...
  reonyltryptophylglutamylprolylprolylle...
  lysylisoleucyllysylasparaginyltyrosyli...
  utamylalanylthreonylarginyllysylserylt...
  lasparaginylcysteinylhistidyllysylaspa...
  laspartylglutaminylleucylglutaminylglu...
  osylphenylalanylarginylvalylthreonylal...
  sylglycylisoleucylglycylleucylprolylal...
  lprolylisoleucyllysylvalylalanylglutam...
  glycyllysylisoleucylthreonylvalylaspar...
  raginylserylvalylserylleucylseryltrypt...
  tidylaspartylglycylglycylseryllysyliso...
  leucylvalylglutamylmethionylglutaminyl...
  yltryptophylserylglutamylcysteinylalan...
  minylalanylvalylisoleucylthreonylaspar...
  lglutamylglutamyltyrosylleucylphenylal...
  araginylglutamyllysylglycylarginylsery...
  anylvalylprolylisoleucylvalylalanyllys...
  mylprolylaspartylvalyllysylprolylalany...
  valylglutaminylvalylglycylglutaminylas...
  alylprolylisoleucylserylglycylarginylp...
  reonyltryptophylthreonyllysylaspartylg...
  nylthreonylthreonylarginylisoleucylasp...
  eucylaspartylleucylthreonylthreonylleu...
  nylhistidyllysylaspartylaspartylglycyl...
  cylthreonylvalylalanylasparaginylvalyl...
  lanylserylisoleucylglutamylisoleucylva...
  laspartylprolylprolyllysylglycylprolyl...
  tylvalylserylalanylglutamylserylisoleu...
  araginylprolylprolylleucyltyrosylthreo...
  soleucylthreonylasparaginyltyrosylisol...
  artylthreonylthreonylthreonylthreonylv...
  ylalanylthreonylvalylalanylarginylthre...
  llysylleucyllysylthreonylglycylthreony...
  nylarginylisoleucylphenylalanylalanylg...
  cylglutaminylserylphenylalanylalanylle...
  eucylvalylalanylglutaminyltyrosylproly...
  olylprolylglycylthreonylprolylphenylal...
  ryllysylaspartylserylmethionylvalyliso...
  lutamylprolylvalylasparaginylasparagin...
  ucylglycyltyrosylhistidylleucylglutamy...
  inylserylisoleucylleucyltryptophylthre...
  nylisoleucylisoleucylhistidylaspartylt...
  lanylglutaminylasparaginylleucylglutam...
  rosylglutamylphenylalanylarginylvalylt...
  eucylvalylglycylvalylglycyllysylalanyl...
  ysteinyltyrosylvalylalanylarginylaspar...
  lylglycylthreonylprolylglutamylprolyli...
  sparaginylglutamylisoleucylthreonylleu...
  lprolylvalyltyrosylaspartylglycylglycy...
  cyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysyla...
  lycylarginyltryptophylmethionyllysylal...
  ginylvalylisoleucylglutamylthreonylglu...
  ylglycylleucylthreonylglutamylaspartyl...
  nylalanylarginylvalylisoleucylalanylly...
  nylisoleucylseryllysylprolylserylaspar...
  ylthreonylalanyllysylaspartylglutamylv...
  eucylserylmethionylaspartylprolyllysyl...
  isoleucylvalylvalylasparaginylalanylgl...
  inylleucylglutamylalanylaspartylvalylh...
  lthreonylisoleucylglutamyltryptophylle...
  mylisoleucylglutamylglutamylserylalany...
  ysylasparaginylthreonylaspartylphenyla...
  ylvalyllysylaspartylalanylisoleucylarg...
  utaminyltyrosylisoleucylleucylarginyla...
  cylseryllysylserylphenylalanylprolylva...
  aspartylarginylprolylglycylprolylproly...
  lvalylthreonylglycylvalylthreonylseryl...
  reonyltryptophylserylprolylprolylleucy...
  laspartylisoleucylserylhistidyltyrosyl...
  mylthreonylserylarginylleucylalanyltry...
  lglutamylvalylvalylthreonylasparaginyl...
  eucylleucylglutamylglycylasparaginylgl...
  ylisoleucylmethionylalanylvalylasparag...
  utamylprolylleucylglutamylserylalanylp...
  aginylprolylphenylalanylvalylleucylpro...
  ylglutamylvalylthreonylasparaginylisol...
  nylthreonylvalylcysteinyltryptophylasp...
  spartylglycylglycylserylglutamylisoleu...
  alylglutamyllysylarginylaspartylarginy...
  hylisoleucyllysylcysteinylasparaginyll...
  aspartylleucylarginylleucylarginylvaly...
  ylaspartylhistidylglutamyltyrosylgluta...
  nylglutamylasparaginylalanylalanylglyc...
  lylalanylthreonylvalyltyrosyltyrosylly...
  ylphenylalanyllysylprolylglycylprolylp...
  dylisoleucylvalylaspartylthreonylthreo...
  reonylleucylalanyltryptophylglycyllysy...
  ylglycylserylglutamylisoleucylleucylgl...
  cylcysteinyllysylalanylaspartylglutamy...
  ylisoleucylvalylthreonylprolylglutamin...
  hreonylarginylphenylalanylglutamylisol...
  ylhistidylglutaminylglutamyltyrosyllys...
  nylleucylasparaginyllysylvalylglycylle...
  ylvalylprolylglycylthreonylvalyllysylp...
  tamylalanylprolylglutamylleucylasparty...
  rginyllysylglycylisoleucylvalylvalylar...
  rginylisoleucylhistidylisoleucylprolyl...
  lmethionylprolylglutamylisoleucylthreo...
  utamylglycylglutamylphenylalanylthreon...
  ucylglutamyllysylglycylvalylasparaginy...
  ylisoleucylaspartylasparaginylcysteiny...
  alanylglycyllysyltyrosylisoleucylleucy...
  lserylglycylseryllysylserylalanylpheny...
  leucylaspartylthreonylprolylglycylprol...
  alanylvalyllysylglutamylvalylarginylly...
  eucylvalyltryptophylglutamylprolylprol...
  lycylalanyllysylvalyllysylasparaginylt...
  ginylglutamylserylthreonylarginyllysyl...
  serylseryllysylcysteinylseryllysylthre...
  amylasparaginylleucylthreonylglutamylg...
  henylalanylarginylvalylmethionylalanyl...
  anylglycylvalylglycylvalylprolylvalylg...
  alyllysylalanylalanylglutamylprolylpro...
  lthreonylleucylthreonylaspartylvalylse...
  ylleucylmethionyltryptophylglutamyllys...
  cylglycylserylarginylvalylleucylglycyl...
  lutaminylprolyllysylglycylthreonylglut...
  lylalanylglutamylseryllysylvalylcystei...
  nylglycylleucylserylserylglycylglutami...
  lanylarginylvalyllysylalanyltyrosylasp...
  ylaspartylprolylarginylvalylleucylglyc...
  sylaspartylleucylthreonylisoleucylglut...
  rolylphenylalanylasparaginylthreonylty...
  glycylglutamylaspartylleucyllysylisole...
  leucylglycylarginylprolylarginylprolyl...
  valyllysylaspartylglycylglutamylprolyl...
  ylarginylvalylasparaginylvalylglutamyl...
  threonylvalylleucylhistidylisoleucylly...
  partylaspartylphenylalanylglycyllysylt...
  reonylasparaginylserylalanylglycylthre...
  ylleucylserylvalylisoleucylvalylleucyl...
  ylvalylglycylprolylvalylarginylphenyla...
  ylaspartylphenylalanylvalylvalylisoleu...
  lylalanyltyrosylthreonylglycylglycylcy...
  raginyltyrosylisoleucylvalylglutamylly...
  hreonylthreonylthreonyltryptophylhisti...
  lvalylalanylarginylthreonylthreonyliso...
  ucyllysylthreonylglycylthreonylglutamy...
  ylisoleucylphenylalanylalanylglutamyla...
  serylalanylprolylleucylaspartylserylly...
  nyltyrosylprolylphenylalanyllysylgluta...
  reonylprolylphenylalanylvalylthreonyls...
  aminylmethionylleucylvalylglutaminyltr...
  asparaginylaspartylglycylglycylthreony...
  ylhistidylleucylglutamylglutaminyllysy...
  ucylleucyltryptophylvalyllysylleucylas...
  ylglutaminylaspartylthreonyllysylpheny...
  eucylaspartylglutamylglycylleucylgluta...
  valylserylalanylglutamylasparaginyliso...
  ylprolylseryllysylvalylserylglutamylcy...
  ylaspartylprolylcysteinylaspartylproly...
  lanylisoleucylvalylisoleucylthreonylar...
  eonylleucyllysyltryptophyllysyllysylpr...
  ylseryllysylisoleucylthreonylglycyltyr...
  laspartylleucylprolylaspartylglycylarg...
  erylphenylalanylthreonylasparaginylval...
  nylalanylthreonylvalylserylglycylleucy...
  inyltyrosylglutamylphenylalanylarginyl...
  nylalanylalanylglycylasparaginylphenyl...
  tylserylserylglycylalanylisoleucylthre...
  oleucylaspartylalanylprolylasparaginyl...
  ltyrosyllysylaspartylvalylisoleucylval...
  threonylphenylalanylvalylleucylglutamy...
  yllysylprolylisoleucylprolylaspartylva...
  lglycyllysylglutamylleucylglutamylglut...
  ionylglutamylisoleucyllysylserylthreon...
  hreonylleucylvalylvalyllysylaspartylcy...
  rtylglycylglycylglutaminyltyrosylisole...
  ylvalylglycylglycylthreonyllysylseryli...
  llysylvalylleucylaspartylarginylprolyl...
  ylleucyllysylvalylthreonylglycylvalylt...
  tyrosylleucylalanyltryptophylasparagin...
  tylglycylglycylalanylasparaginylisoleu...
  leucylglutamyllysylarginylglutamylthre...
  ylthreonylglutaminylvalylserylthreonyl...
  asparaginyltyrosyllysylvalylthreonylly...
  nylglutamyltyrosylisoleucylphenylalany...
  paraginyllysyltyrosylglycylisoleucylgl...
  ylglycylprolylvalylthreonylalanylcyste...
  olylprolylglycylprolylprolylserylthreo...
  oleucylthreonyllysylaspartylserylmethi...
  nylarginylprolylvalylaspartylaspartylg...
  lglutamylglycyltyrosylisoleucylleucylg...
  tamylglycylvalylarginyltryptophylthreo...
  sylthreonylleucylthreonylaspartylleucy...
  lycylleucylthreonylglutamylglycylhisti...
  arginylvalylalanylalanylglutamylaspara...
  lutamylprolylserylglutamylprolylserylv...
  lcysteinylaspartylalanylleucyltyrosylp...
  sparaginylprolyllysylvalylthreonylaspa...
  alylserylleucylalanyltryptophylserylly...
  ycylglycylalanylprolylvalyllysylglycyl...
  glutamylalanylalanylalanylaspartylglut...
  inylthreonylprolylprolylthreonylglycyl...
  ylphenylalanylthreonylvalylthreonyllys...
  eonylglutamyltyrosylasparaginylphenyla...
  lisoleucylasparaginylserylglutamylglyc...
  reonylleucylprolylglycylserylvalylvaly...
  leucylglutamylprolylprolylglutamylisol...
  partylleucylarginyllysylvalylvalylvaly...
  onylleucylarginylleucylphenylalanylval...
  ylprolylglutamylprolylglutamylvalyllys...
  amylglycylisoleucylleucylthreonylaspar...
  glutamylvalylthreonylserylserylphenyla...
  oleucylaspartylasparaginylvalylthreony...
  ycylarginyltyrosylasparaginylleucylthr...
  aginylserylglycylseryllysylthreonylala...
  larginylvalylleucylaspartylserylprolyl...
  ucylthreonylisoleucylarginylglutamylva...
  onylleucylseryltryptophylglutamylproly...
  lglycylalanyllysylisoleucylthreonylasp...
  yllysylarginylglutamylthreonylthreonyl...
  onylisoleucylthreonylasparaginylaspara...
  threonylphenylalanylarginylisoleucylgl...
  utamylglycylcysteinylseryltyrosyltyros...
  nylserylasparaginylglutamyltyrosylglyc...
  glutamylthreonylthreonylglutamylprolyl...
  rolylleucylprolylprolylglycylarginylva...
  threonylarginylasparaginylthreonylalan...
  lutamyllysylprolylglutamylserylasparty...
  eonylglycyltyrosylvalylvalylglutamylme...
  lserylglutamyllysyltryptophylserylthre...
  llysylthreonylleucylglutamylalanylthre...
  nylalanylglycylglutamylglutamyltyrosyl...
  alanylvalylasparaginylglutamyllysylgly...
  lglutaminylleucylglycylvalylprolylvaly...
  eucylglutamylisoleucyllysylprolylseryl...
  ylhistidylthreonylphenylalanylasparagi...
  lutaminylleucyllysylisoleucylaspartylv...
  ginylprolylglutaminylalanylthreonylval...
  aspartylglycylglutaminylthreonylleucyl...
  lvalylasparaginylvalylserylserylseryll...
  lserylisoleucyllysylglutamylalanylsery...
  reonyltyrosylglutamylleucylcysteinylva...
  lserylisoleucylthreonylvalylprolylisol...
  lleucylaspartylarginylprolylglycylprol...
  lisoleucylaspartylglutamylvalylserylcy...
  ylisoleucylseryltryptophylasparaginylp...
  lycylglycylcysteinylglutaminylisoleucy...
  lylglutamyllysyllysylglutamylthreonylt...
  hylhistidylisoleucylvalylserylglutamin...
  erylisoleucyllysylisoleucylvalylarginy...
  lutamyltyrosylglutaminylphenylalanylar...
  paraginylarginyltyrosylglycyllysylsery...
  lalanylvalylvalylalanylglutamyltyrosyl...
  glycylprolylprolylglycylthreonylprolyl...
  yllysylserylthreonylmethionylleucylval...
  prolylvalylasparaginylaspartylglycylgl...
  ltyrosylhistidylleucylglutamyltyrosyll...
  cylleucyltryptophylseryllysylalanylasp...
  ylalanylaspartylthreonylglutaminylvaly...
  lglutamylglycylleucylmethionyltyrosylg...
  anylglutamylasparaginylisoleucylalanyl...
  seryllysylserylcysteinylglutamylprolyl...
  lylcysteinylaspartylprolylprolylglycyl...
  ylasparaginylisoleucylthreonylarginyll...
  ophylseryllysylprolylhistidyltyrosylas...
  cylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalyl...
  lprolylaspartylglycylarginyltryptophyl...
  sylthreonylasparaginylisoleucylglutami...
  nylglutamylvalylthreonylglutamylleucyl...
  rginyltyrosylglutamylphenylalanylargin...
  araginylalanylalanylaspartylserylvalyl...
  ylthreonylglycylprolylisoleucylisoleuc...
  utamylprolylprolylarginylvalylmethiony...
  lanylarginylaspartylvalylisoleucylvaly...
  lleucyllysylisoleucylasparaginylalanyl...
  lprolylleucylprolylvalylisoleucylseryl...
  isoleucylglutamylisoleucylglutamylglut...
  tamylisoleucylisoleucylserylthreonylas...
  ucylleucylthreonylvalyllysylaspartylcy...
  tylthreonylglycylglutaminyltyrosylvaly...
  ylvalylalanylglycylthreonylarginylsery...
  yllysylvalylleucylaspartyllysylprolylg...
  leucylglutamylisoleucylasparaginylglyc...
  cysteinylserylleucylseryltryptophylgly...
  spartylglycylglycylalanylaspartylisole...
  rginyllysyllysylarginylglutamylthreony...
  lthreonylisoleucylcysteinylglutamylgly...
  lthreonylserylcysteinyllysylvalylthreo...
  raginylglutamyltyrosylisoleucylphenyla...
  lasparaginyllysyltyrosylglycylvalylgly...
  lvalylalanylisoleucyllysylalanylleucyl...
  alylprolylserylprolylprolylthreonylser...
  rylvalylthreonyllysylglutamylserylmeth...
  hylserylarginylprolylglutamylserylaspa...
  cylserylglycyltyrosylisoleucylisoleucy...
  lasparaginylserylleucylarginyltryptoph...
  lysylprolylvalyltyrosylaspartylleucyla...
  leucylarginylglutamylglycylcysteinylgl...
  valyltyrosylalanylglutamylasparaginyla...
  rolylserylglutamylthreonylserylprolyll...
  aspartylprolylvalylphenylalanylleucylp...
  lyllysylisoleucylvalylaspartylserylgly...
  reonylisoleucylalanyltryptophylvalylly...
  glycylglycylalanylprolylisoleucylthreo...
  yltyrosyllysyllysylserylaspartylaspart...
  reonylserylisoleucylglutaminylserylleu...
  osylthreonylisoleucylserylglycylleucyl...
  ltyrosylvalylphenylalanylarginylvalyll...
  glycylalanylserylaspartylprolylserylas...
  minylisoleucylalanyllysylglutamylargin...
  cylphenylalanylaspartylisoleucylaspart...
  lthreonylleucylisoleucylvalyllysylalan...
  onylmethionylthreonylvalylprolylphenyl...
  ylprolylasparaginylvalylleucyltryptoph...
  spartylleucylarginylthreonylarginylala...
  onylaspartylserylarginylthreonylseryll...
  aginylalanylasparaginylarginylasparagi...
  hreonylleucylthreonylisoleucylglutamin...
  alanylserylleucylthreonylleucylvalylva...
  prolylglycylprolylprolylthreonylaspara...
  ylaspartylvalylthreonyllysylglutamylse...
  aspartylvalylprolylglutamylasparaginyl...
  yllysylasparaginyltyrosylhistidylisole...
  nylseryllysyllysylalanyltryptophylvaly...
  aginylcysteinylasparaginylarginylleucy...
  raginylleucylglutaminylglutamylglycyla...
  lanylarginylvalylserylglycylglutamylas...
  valylglycylisoleucylprolylalanylglutam...
  ysylisoleucylthreonylglutamyllysylprol...
  cylglycylvalylthreonylserylisoleucylse...
  ylthreonyltryptophylleucyllysylprolylg...
  serylarginylisoleucylvalylhistidyltyro...
  utamyllysylglycylglutaminyllysylaspara...
  lanylvalylalanyllysylserylthreonylhist...
  ucylarginylglutamylasparaginylserylglu...
  larginylvalylphenylalanylalanylglutamy...
  eucylserylaspartylprolylarginylglutamy...
  lisoleucyllysylglutamylglutaminylleucy...
  cylaspartylmethionyllysylasparaginylph...
  ylvalyltyrosylvalylarginylalanylglycyl...
  artylisoleucylprolylisoleucylserylglyc...
  threonylleucylserylarginylaspartylglyc...
  nylmethionylarginylphenylalanylasparag...
  ylalanylglutamylasparaginylleucylthreo...
  lutamylserylvalylthreonylalanylasparty...
  isoleucylthreonylalanylalanylasparagin...
  ysylalanylphenylalanylisoleucylasparag...
  ylarginylprolylglycylprolylprolylthreo...
  erylaspartylisoleucylthreonylglutamylg...
  ltryptophylglutamylprolylprolyllysylty...
  minylvalylthreonylasparaginyltyrosylis...
  amylthreonylserylthreonylalanylvalyltr...
  lanylthreonylvalylalanylarginylthreony...
  nyllysylleucylthreonylthreonylglycylgl...
  ylalanylarginylisoleucyllysylalanylglu...
  glycylisoleucylserylaspartylhistidylis...
  valylthreonylvalyllysylleucylprolyltyr...
  lylprolylserylthreonylprolyltryptophyl...
  ylarginylglutamylserylisoleucylthreony...
  mylprolylvalylserylasparaginylglycylgl...
  sylhistidylleucylglutamylmethionyllysy...
  leucylleucyltryptophylglutaminyllysyla...
  leucylarginylthreonylthreonylhistidylp...
  ylisoleucylserylalanylglycylleucylisol...
  inylvalyltyrosylalanylglutamylasparagi...
  ylprolylserylhistidylprolylserylglutam...
  spartylalanylcysteinylglutamylprolylpr...
  soleucylthreonylaspartylisoleucylseryl...
  ylseryltryptophylglutaminylglutaminylp...
  ylglycylseryllysylisoleucylthreonylgly...
  inylarginylaspartylleucylprolylasparty...
  ylalanylserylphenylalanylthreonylaspar...
  glutaminylphenylalanylthreonylisoleucy...
  lasparaginylserylglutaminyltyrosylglut...
  lanylalanylarginylasparaginylalanylval...
  nylprolylserylglutamylvalylvalylglycyl...
  leucylaspartylseryltyrosylglycylglycyl...
  rolylleucylglutamyltyrosylthreonylglut...
  anylglycylthreonylserylvalyllysylleucy...
  lycyllysylprolylalanylprolylthreonylis...
  ylaspartylaspartyllysylglutamylleucylg...
  eucylvalylcysteinylvalylglutamylaspara...
  alanylserylisoleucylleucylisoleucyllys...
  ylasparaginylserylglycylcysteinyltyros...
  sparaginylalanylmethionylalanylserylal...
  inylvalylglutaminylisoleucylleucylaspa...
  ycylglycylprolylisoleucylglutamylpheny...
  anylglutamyllysylisoleucylthreonylleuc...
  ylalanylaspartylaspartylglycylglycylal...
  yrosylisoleucylvalylglutamyllysylargin...
  valyltryptophylserylmethionylvalylsery...
  amylcysteinylisoleucylisoleucylthreony...
  eucyllysylglycylasparaginylglutamyltyr...
  ylarginylalanylvalylasparaginyllysylty...
  rolylleucylglutamylserylaspartylserylv...
  ylphenylalanylvalylthreonylprolylglycy...
  lutamylvalylthreonyllysylisoleucylthre...
  hreonylvalylvalyltryptophylserylarginy...
  lglycylserylaspartylisoleucylserylglyc...
  lysylarginylaspartyllysyllysylserylleu...
  lvalylleucyllysylglutamylthreonylisole...
  lutaminyllysylvalylthreonylglycylleucy...
  partyltyrosylglutaminyltyrosylarginylv...
  alanylalanylglycylglutaminylglycylprol...
  rylglutamylphenylalanyltyrosyllysylala...
  artylprolylprolylglycylprolylprolylala...
  anylaspartylserylthreonyllysylserylser...
  tophylseryllysylprolylvalyltyrosylaspa...
  eonylglycyltyrosylvalylvalylglutamylis...
  mylglutamylglutamylglutamyltryptophylt...
  sylglycylglutamylvalylarginylthreonylt...
  ylasparaginylleucyllysylprolylglycylva...
  lanylarginylvalylserylalanylvalylaspar...
  ylglycylglutamylprolylisoleucylglutamy...
  valylglutaminylalanyllysylaspartylisol...
  amylisoleucylaspartylleucylaspartylval...
  alylisoleucylalanyllysylalanylglycylgl...
  eucylisoleucylprolylphenylalanyllysylg...
  nylvalylthreonyltryptophylarginyllysyl...
  cylglycylserylaspartylalanylarginyltyr...
  ylthreonylaspartylserylserylserylleucy...
  minylvalylthreonylarginylasparaginylas...
  leucylleucylthreonylisoleucylglutamyla...
  prolyllysylserylserylthreonylvalylsery...
  nylprolylalanylalanylcysteinylglutamin...
  stidylvalylserylarginylglycylthreonylv...
  spartylprolylprolylleucylisoleucylaspa...
  lisoleucylasparaginyltyrosylvalylisole...
  nylthreonyllysylarginylthreonyltryptop...
  lcysteinylserylserylthreonylserylpheny...
  leucylserylglutamyllysylthreonylprolyl...
  larginylvalylleucylalanylglutamylaspar...
  cylglycylglutamylprolylcysteinylglutam...
  yllysylalanylalanylglutamylvalylprolyl...
  lleucylserylmethionyllysylaspartylsery...
  leucylleucylseryltryptophylthreonyllys...
  lglycylglycylserylvalylisoleucylthreon...
  arginyllysylglycyllysylglycylglutamylg...
  tidylalanylglycylisoleucylseryllysylth...
  tamylvalylserylglutaminylleucyllysylgl...
  tamylphenylalanylarginylvalylphenylala...
  sylglycylleucylserylaspartylprolylvaly...
  ucylthreonylvalyllysylglutamylleucylis...
  mylvalylaspartylleucylserylaspartyliso...
  alylthreonylvalylarginylisoleucylglycy...
  ucylglutamylleucylprolyltyrosyllysylgl...
  eucylseryltryptophylleucyllysylasparty...
  mylserylglutamylphenylalanylvalylargin...
  tamylasparaginyllysylisoleucylthreonyl...
  lalanyllysyllysylglutamylhistidylglycy...
  leucylleucylaspartylasparaginylalanylv...
  valylprolylisoleucylthreonylvalylisole...
  lseryllysylprolyllysylglycylprolylisol...
  tamylisoleucyllysylalanylaspartylseryl...
  aspartylvalylprolylglutamylaspartylasp...
  soleucylthreonylcysteinyltyrosylseryli...
  lthreonylserylglutaminylthreonylaspara...
  ysteinylserylserylvalylalanylarginylth...
  lprolylasparaginylleucylvalyllysylaspa...
  phenylalanylarginylvalylarginylalanylg...
  cylvalylserylglutaminylprolylleucylval...
  alanyllysylhistidylglutaminylphenylala...
  ylprolylglycyllysylprolylvalylisoleucy...
  ylaspartylglycylmethionylserylleucylth...
  lvalyltyrosylaspartylglycylglycylseryl...
  anylhistidylvalylglutamyllysyllysylglu...
  ylleucyltryptophylglutaminyllysylvalyl...
  ucylserylglycylarginylglutamyltyrosyla...
  ylglutamylglycylleucylaspartyltyrosylg...
  rosylalanylglutamylasparaginylserylala...
  laspartylprolylseryllysylphenylalanylt...
  valylaspartylprolylprolylglycylthreony...
  rtylvalylthreonylarginylglutamylthreon...
  ophylasparaginylprolylprolylleucylargi...
  oleucylvalylglycyltyrosylserylisoleucy...
  ylasparaginylglutamylarginyltryptophyl...
  nylalanylthreonylaspartylvalylserylglu...
  onylvalylthreonylglycylleucylserylprol...
  mylphenylalanylarginylisoleucylisoleuc...
  ylglycylthreonylisoleucylserylprolylpr...
  isoleucylisoleucylmethionylthreonylarg...
  lprolylprolylisoleucylvalylglutamylphe...
  lphenylalanylaspartylglycylleucylisole...
  ylserylleucylarginylisoleucyllysylalan...
  lprolylvalylprolylarginylvalylthreonyl...
  glycylvalylglutamylisoleucylglutamylly...
  onylglutamylisoleucylthreonylasparagin...
  ylleucylphenylalanylvalylarginylaspart...
  idylarginylglycylvalyltyrosylthreonylv...
  lanylserylglycylserylalanyllysylalanyl...
  ylglutaminylaspartylthreonylprolylglyc...
  cylarginylphenylalanylthreonylasparagi...
  ysylmethionylthreonylleucyltryptophylt...
  asparaginylaspartylglycylcysteinylalan...
  rosylisoleucylisoleucylglutamyllysylar...
  ucylalanyltryptophylalanylleucylisoleu...
  utamylalanylglutaminylseryltyrosylthre...
  ucylasparaginylglycylasparaginylglutam...
  nylvalylserylalanylvalylasparaginyllys...
  nylprolylleucylaspartylserylaspartylpr...
  ucylglutaminyltyrosylthreonylvalylprol...
  ylprolylglutamylprolylserylasparaginyl...
  erylisoleucylthreonylleucylthreonyltry...
  erylaspartylglycylglycylserylglutamyli...
  isoleucylleucylglutamylarginylarginylg...
  yltryptophylvalyllysylvalylisoleucylse...
  glutamylthreonylarginylphenylalanyllys...
  glutamylglycylasparaginylglutamyltyros...
  methionylalanylglutamylasparaginylalan...
  ylserylglycylisoleucylserylarginylleuc...
  tamylprolylvalylasparaginylprolylproly...
  yllysylvalylthreonylaspartylthreonylse...
  eucylglutamyltryptophylseryllysylproly...
  cylmethionylglutamylisoleucylisoleucyl...
  amylmethionylcysteinyllysylthreonylasp...
  histidyllysylvalylasparaginylalanylglu...
  nylarginyltyrosylthreonylvalylthreonyl...
  lglutamylglutamyltyrosyllysylphenylala...
  asparaginylglycylalanylglycyllysylglyc...
  ylthreonylglycylthreonylisoleucyllysyl...
  eonylalanylprolylglutamylleucylasparty...
  phenylalanyllysylglutaminylthreonylhis...
  lanylserylisoleucylarginylleucylphenyl...
  nylglycylarginylprolylthreonylprolylth...
  ylprolylaspartylserylasparaginylleucyl...
  leucylhistidylthreonylthreonylaspartyl...
  lthreonylvalylglutamylasparaginylcyste...
  partylalanylglycyllysyltyrosylthreonyl...
  nylasparaginylserylglycylseryllysylser...
  onylvalyllysylvalylleucylaspartylthreo...
  olylisoleucylthreonylphenylalanyllysyl...
  erylalanylthreonylleucylmethionyltrypt...
  ylaspartylglycylglycylalanylarginyliso...
  alylglutamyllysylarginylglutamylalanyl...
  lutaminylvalylisoleucylserylglutamylly...
  ylisoleucylphenylalanyllysylvalylaspar...
  lycylvalylprolyltyrosyltyrosylphenylal...
  araginylglutamyltyrosylglycylvalylglyc...
  ionylprolylglutamylprolylisoleucylvaly...
  olylalanylprolylprolylarginylarginylle...
  nylseryllysylserylserylalanylvalylleuc...
  aspartylhistidylaspartylglycylglycylse...
  rosylleucylleucylglutamylmethionylargi...
  ylleucyltryptophylvalylglutamylalanylg...
  lleucylthreonylphenylalanylthreonylval...
  llysylthreonylglutamyltyrosylglutamylp...
  ysylasparaginylaspartylalanylglycyltyr...
  mylalanylphenylalanylserylserylvalylis...
  glutaminylisoleucylglutamylprolylthreo...
  ylisoleucylthreonylasparaginylglutamin...
  ysylalanylglycylserylprolylphenylalany...
  ylisoleucylserylglycylarginylprolylala...
  yllysylleucylglutamylglutamylmethionyl...
  spartylarginylvalylserylisoleucylthreo...
  inylthreonylthreonylleucylthreonylvaly...
  glycylaspartylserylglycylarginyltyrosy...
  utamylasparaginylthreonylalanylglycylv...
  alylthreonylvalylvalylvalylisoleucylgl...
  hreonylglycylprolylisoleucylglutamylva...
  ylserylcysteinylvalylleucylseryltrypto...
  ylglycylglycylglycylthreonylglutamylis...
  oleucylvalylglutamyllysylarginylglutam...
  tryptophylglutaminylleucylvalylasparag...
  onylglutaminylisoleucyllysylvalylthreo...
  ylmethionylglutamyltyrosylserylphenyla...
  asparaginylarginylphenylalanylglycylva...
  rylalanylprolylisoleucylisoleucylalany...
  valylprolylprolylserylalanylprolylthre...
  ylhistidylvalylserylalanylasparaginyla...
  tryptophylglutamylglutamylprolyltyrosy...
  ysylisoleucylisoleucylglycyltyrosyltry...
  mylarginylasparaginylthreonylisoleucyl...
  sparaginyllysylvalylprolylcysteinylleu...
  syllysylvalylthreonylglycylleucylvalyl...
  glutaminylphenylalanylarginylthreonylt...
  alanylglycylvalylseryllysylalanylseryl...
  leucylmethionylalanylglutaminylasparag...
  glycylarginylprolylglutamylvalylthreon...
  threonylvalylserylleucylisoleucyltrypt...
  aspartylglycylglycylseryllysylvalylval...
  utamylarginyllysylprolylvalylserylglut...
  ltryptophylleucyllysylcysteinylasparag...
  rylaspartylasparaginylphenylalanylphen...
  leucylserylglutamylglycylaspartylthreo...
  ylvalylleucylalanyllysylasparaginylala...
  ysylglycylserylglutamylserylthreonylgl...
  inylaspartylglutamyltyrosylalanylproly...
  artylalanylarginylleucylhistidylglycyl...
  larginylalanylglycylserylaspartylleucy...
  ylglycylglycyllysylprolylglutamylproly...
  hreonyllysylglycylaspartyllysylglutamy...
  myllysylvalylserylleucylglutaminyltyro...
  threonylalanylvalylisoleucyllysylpheny...
  laspartylserylglycyllysyltyrosylthreon...
  ylalanylserylglycylthreonyllysylalanyl...
  alylleucylaspartylserylprolylglycylpro...
  ylvalylserylarginylvalylthreonylglutam...
  eucylalanyltryptophylserylleucylprolyl...
  cylalanylglutamylisoleucylthreonylhist...
  ginylarginylglutamylthreonylserylargin...
  soleucylvalylglutamylglycylglutamylcys...
  sylvalylvalylthreonylarginylleucylisol...
  tamyltyrosylisoleucylphenylalanylargin...
  llysyltyrosylglycylprolylglycylvalylpr...
  lisoleucylvalylalanylarginylasparaginy...
  prolylserylprolylprolylglycylisoleucyl...
  reonylglycyllysylglutamylhistidylisole...
  ptophylthreonyllysylprolylglutamylsery...
  tamylisoleucylserylasparaginyltyrosyll...
  myllysylglutamylserylleucylarginyltryp...
  yllysylaspartyltyrosylvalylvalyltyrosy...
  valylthreonylserylleucylmethionylgluta...
  utaminylphenylalanylarginylvalylthreon...
  lglycylasparaginylserylglutamylprolyls...
  phenylalanylisoleucylserylcysteinylarg...
  nylprolylglycylprolylprolylserylalanyl...
  onylthreonyllysylhistidylserylisoleucy...
  llysylprolylmethionyltyrosylaspartylgl...
  valylglycyltyrosylvalylleucylglutamylm...
  rtylthreonylaspartylglutaminyltryptoph...
  ylasparaginylalanylthreonylisoleucylar...
  nylalanylthreonylvalylprolylaspartylle...
  ysyltyrosylserylphenylalanylarginylval...
  lysylglycylmethionylserylglutamyltyros...
  glutamylisoleucylglutamylprolylvalylgl...
  ucylprolylaspartylleucylglutamylleucyl...
  sylthreonylvalylthreonylisoleucylargin...
  nylleucylmethionylvalylserylvalylseryl...
  lisoleucylthreonyltryptophylseryllysyl...
  ucylalanylserylarginylalanylisoleucyli...
  tamylseryltyrosylserylleucylleucylisol...
  inylarginyltyrosylaspartylalanylglycyl...
  ylalanylglutamylasparaginylglutaminyls...
  onylvalylleucylvalyllysylvalyltyrosyla...
  steinylprolylserylvalyllysylvalyllysyl...
  rylvalylthreonylisoleucylthreonyltrypt...
  lisoleucylaspartylglycylglycylalanylpr...
  tyrosylisoleucylvalylglutamyllysylargi...
  inylalanylphenylalanyllysylthreonylval...
  yllysylthreonylleucyltyrosylarginyliso...
  lglycylthreonylmethionylhistidyltyrosy...
  ylglutamylasparaginylisoleucyltyrosylg...
  ysteinylglutamylthreonylserylaspartyla...
  alylprolylleucylvalylprolylalanyllysyl...
  ylthreonyllysylserylthreonylvalylthreo...
  sylprolylleucyltyrosylaspartylglycylgl...
  ltyrosylvalylleucylglutamylalanylcyste...
  ylarginyltryptophylmethionyllysylvalyl...
  nylvalylleucylglutamylhistidylthreonyl...
  glutamylglycylglutamylglutaminyltyrosy...
  arginylalanylglutaminylasparaginylglut...
  olylarginylglutamylthreonylvalylthreon...
  laspartylleucylarginylvalylleucylproly...
  ylthreonylmethionylprolylglutaminyllys...
  lylalanylglycylarginylprolylvalylgluta...
  cylalanylglycylarginylprolylprolylprol...
  alanylphenylalanylalanylglycylseryllys...
  larginylvalylthreonylvalylglutamylthre...
  llysylleucylthreonylisoleucylarginylgl...
  nylaspartylthreonylglycylglutamyltyros...
  asparaginylvalylthreonylglycylthreonyl...
  cyllysylvalylisoleucylisoleucylleucyla...
  lthreonylglycylprolylisoleucyllysyliso...
  rtylalanylthreonylserylisoleucylthreon...
  rolylprolylglutamylleucylaspartylglycy...
  ltyrosylvalylvalylglutamylglutaminylar...
  rolylglycyltryptophylleucylprolylvalyl...
  nylserylthreonylphenylalanyllysylpheny...
  lglutamylglycylasparaginylglutamyltyro...
  nylalanylthreonylasparaginylarginylphe...
  tyrosylleucylglutaminylserylglutamylva...
  lserylserylisoleucylarginylisoleucylpr...
  nylleucylglutaminylisoleucylphenylalan...
  glycylmethionylthreonylleucylthreonylt...
  laspartylaspartylglycylglycylserylglut...
  leucylvalylglutamylarginyllysylglutamy...
  ryptophylvalylarginylvalylasparaginyll...
  ylthreonylarginyltyrosylarginylserylth...
  lycylleucylglutamyltyrosylglutamylhist...
  ucylasparaginylalanylarginylglycylsery...
  lseryllysylprolylisoleucylvalylalanylm...
  ylprolylprolylglycyllysylprolylglutami...
  eonylaspartylthreonylthreonylarginylth...
  yptophylserylvalylprolylglutamylaspart...
  ylthreonylglycyltyrosylleucylisoleucyl...
  ylaspartylglutaminylhistidylglutamyltr...
  aginylthreonylthreonylprolylthreonylly...
  hreonylleucylthreonylhistidylleucylpro...
  rosylarginylphenylalanylarginylvalylle...
  lglycylglycylprolylglycylglutamylproly...
  eonylvalyllysylvalylthreonylglutamylme...
  spartyltyrosylglutamylleucylaspartylgl...
  mylglycylisoleucylphenylalanylvalylarg...
  eucylarginylleucylthreonylisoleucylpro...
  henylalanylprolylisoleucylcysteinyllys...
  ycylglutaminylaspartylisoleucylserylly...
  lanylthreonylserylglutamylthreonylhist...
  eucyllysylglutamylalanylaspartylarginy...
  yrosylaspartylleucylvalylleucylglutamy...
  yllysylalanylvalyltyrosylisoleucyllysy...
  rylprolylasparaginylserylprolylglutamy...
  spartylaspartylisoleucylglutaminylvaly...
  tryptophylarginylprolylprolylalanylasp...
  rtylisoleucylleucylglycyltyrosylisoleu...
  amylvalylprolyllysylalanylalanyltrypto...
  lserylarginylvalylarginylglycylthreony...
  ucyllysylglutamylasparaginylvalylgluta...
  ylvalylserylalanylglutamylasparaginylg...
  lseryllysylprolylleucyllysylserylgluta...
  llysylthreonylprolylleucylasparaginylp...
  lasparaginylprolylprolylglutamylvalyll...
  lserylvalylserylleucylseryltryptophyls...
  tylglycylglycylserylarginylvalylthreon...
  amylarginyllysylglutamylthreonylserylt...
  ylhistidylasparaginyllysylthreonylglut...
  onylmethionyltyrosylthreonylvalylthreo...
  lanylglutamyltyrosylglutaminylphenylal...
  glutaminylasparaginylaspartylvalylglyc...
  rolylalanylserylglutamylprolylvalylval...
  lalanylaspartyllysylprolylserylglutami...
  ylisoleucylleucylserylisoleucylserylly...
  glutaminyltryptophylglutamyllysylproly...
  cyllysylglutamylisoleucylleucylglycylt...
  larginylglutaminylserylglycylaspartyls...
  asparaginyllysylglutamylarginylisoleuc...
  lalanylthreonylisoleucylglycylglycylle...
  tamyltyrosylglutamylphenylalanylarginy...
  araginylglutamylthreonylglycylleucylse...
  nylalanylmethionylserylisoleucyllysylt...
  ylglutamylalanylprolylglycylisoleucyla...
  partylvalylthreonylthreonyllysylleucyl...
  lleucylserylcysteinylglutaminylisoleuc...
  lylaspartylisoleucyllysyltryptophyltyr...
  lutamylleucylisoleucylglutaminylseryla...
  ylserylaspartylglycylarginylthreonylhi...
  thionylthreonylglutamylglutamylglutami...
  lyltyrosylthreonylcysteinylisoleucylal...
  lglycylglutamylvalylglutamylthreonylse...
  aminylalanylthreonylprolylglutaminylph...
  ylprolylleucyllysylglutamyllysyltyrosy...
  lthreonylleucylarginylleucylhistidylva...
  rginylprolylvalylprolylalanylmethionyl...
  dylglycylglutaminyllysylleucylleucylgl...
  araginylisoleucylthreonylisoleucylglut...
  idyltyrosylthreonylhistidylleucylvalyl...
  minylarginyllysylthreonylhistidylalany...
  inylleucylserylasparaginylvalylphenyla...
  nylisoleucylleucylaspartylvalylglutamy...
  olylaspartyllysylprolylthreonylglycylp...
  lalanylleucylleucyllysylasparaginylser...
  yllysylprolylprolylalanylaspartylaspar...
  ucylthreonylasparaginyltyrosylvalylval...
  nyllysylglutamylglycylalanylglutamyltr...
  erylalanylisoleucylserylvalylthreonylt...
  ylasparaginylleucylthreonylglutamylasp...
  henylalanylarginylvalylserylalanylglut...
  ylglycylisoleucylserylaspartylprolylle...
  ylisoleucylisoleucyllysylserylprolylph...
  alanylprolylglycyllysylprolylthreonyli...
  lysylaspartylserylcysteinylvalylvalyla...
  nylserylaspartylglycylglycylalanyllysy...
  tyrosylleucylglutamyllysylarginylgluta...
  ysyltryptophylisoleucylserylvalylthreo...
  larginylglutamylthreonylvalylphenylala...
  isoleucylglutamylglycylleucylglutamylt...
  lyllysylcysteinylglutamylasparaginylle...
  yltryptophylserylglutamylisoleucylsery...
  lyllysylserylaspartylvalylprolylisoleu...
  enylalanyllysylglutamylglutamylleucyla...
  alylarginyltyrosylglutaminylserylaspar...
  einyllysylvalylthreonylglycylhistidylp...
  tryptophyltyrosylarginylglutaminylglyc...
  anylaspartylglycylleucyllysyltyrosylar...
  nylalanyllysylglycylglycyltyrosylhisti...
  ylalanylserylvalylthreonylaspartylaspa...
  sylglutaminylvalylarginylalanylthreony...
  erylvalylserylglycylthreonylalanylsery...
  olylalanyllysylisoleucylhistidylleucyl...
  ycylmethionylglycylalanylvalylhistidyl...
  lylvalylserylisoleucyllysylisoleucylpr...
  lylaspartylprolylvalylisoleucylthreony...
  taminylaspartylleucylisoleucylaspartyl...
  ltyrosylglutaminylvalylisoleucylvalylt...
  onylserylleucylvalylphenylalanylprolyl...
  yllysylaspartylalanylglycylphenylalany...
  sylasparaginylarginylphenylalanylglycy...
  reonylvalylglutamylleucylaspartylvalyl...
  olylprolylarginylglycylvalyllysylvalyl...
  rtylserylvalylasparaginylleucylthreony...
  anylserylaspartylglycylglycylseryllysy...
  lisoleucylvalylglutamyllysylcysteinyla...
  arginyltryptophylleucylarginylvalylgly...
  hreonylarginyltyrosylthreonylvalylisol...
  lycyllysylthreonylseryltyrosylglutamin...
  alanylglutamylasparaginyllysylphenylal...
  ylglutamylprolylserylglutamylprolylthr...
  aspartyllysylthreonylarginylalanylmeth...
  amylglutamylvalylaspartylglutamylthreo...
  ylthreonyllysylalanylserylhistidylsery...
  rosylglutamyllysyltyrosylmethionylisol...
  ycylarginylglycylglutamylphenylalanylg...
  ysteinylvalylglutamylthreonylserylsery...
  alanyllysylphenylalanylvalyllysylvalyl...
  ylvalylleucylvalyllysyllysylglutamylis...
  nylisoleucylalanylarginylhistidylargin...
  lleucylhistidylglutamylserylphenylalan...
  tamylleucylvalylmethionylisoleucylphen...
  ylserylglycylleucylaspartylisoleucylph...
  sparaginylthreonylserylalanylphenylala...
  larginylglutamylisoleucylvalylseryltyr...
  teinylglutamylalanylleucylglutaminylph...
  ylasparaginylisoleucylglycylhistidylph...
  rolylglutamylasparaginylisoleucylisole...
  larginylserylserylthreonylisoleucyllys...
  lanylglycylglutaminylalanylarginylglut...
  ylasparaginylphenylalanylarginylleucyl...
  lylglutamyltyrosyltyrosylalanylprolylg...
  dylaspartylvalylvalylserylthreonylalan...
  ylserylleucylglycylthreonylleucylvalyl...
  isoleucylasparaginylprolylphenylalanyl...
  inylglutaminylglutaminylisoleucylisole...
  hionylasparaginylalanylglutamyltyrosyl...
  lglutamylalanylphenylalanyllysylglutam...
  anylmethionylaspartylphenylalanylvalyl...
  ylglutamylarginyllysylserylarginylmeth...
  nylleucylglutaminylhistidylprolyltrypt...
  eucylglutamylarginylvalylserylthreonyl...
  eucyllysylhistidylarginylarginyltyrosy...
  ucyllysyllysylaspartylleucylasparaginy...
  ylarginylisoleucylserylcysteinylglycyl...
  utaminyllysylglycylvalylserylvalylalan...
  oleucylglutamylisoleucylglycylprolylva...
  thionylhistidylalanylvalylglycylglutam...
  lysyltyrosylvalylcysteinyllysylisoleuc...
  lglutaminylserylthreonylglutaminylvaly...
  nylglycylvalylarginylglutaminylleucylg...
  ltyrosylglutamylisoleucylthreonyltyros...
  isoleucylleucyltyrosylvalyllysylaspart...
  tylaspartylglycylthreonyltyrosylarginy...
  laspartyltyrosylglycylglutamylaspartyl...
  ylphenylalanylvalyllysylglycylvalylarg...
  osyltyrosylcysteinylarginylarginylthre...
  ylarginylarginylthreonylaspartylthreon...
  mylarginylprolylprolylglutamylphenylal...
  ylasparaginyllysylthreonylalanyltyrosy...
  larginylphenylalanylglycylvalylthreony...
  ylglutamylprolylhistidylvalylthreonylt...
  taminyllysylisoleucyllysylprolylglycyl...
  yltyrosylthreonylphenylalanylglutamyls...
  lglutaminylleucylthreonylisoleucylaspa...
  partylaspartylaspartylalanylglutamylty...
  lasparaginyllysyltyrosylglycylglutamyl...
  sylleucylthreonylvalylthreonylleucylhi...
  artylserylthreonylleucylarginylprolylm...
  cylleucylalanylasparaginylalanylglutam...
  glutaminylserylvalylcysteinylphenylala...
  ylglycylisoleucylprolylprolylprolylthr...
  ysylaspartylglycylglutaminylprolylleuc...
  lisoleucylglutamylisoleucylisoleucylhi...
  yrosyltyrosylalanylleucylhistidylisole...
  olylglutamylaspartylthreonylglycyltyro...
  lthreonylasparaginylthreonylalanylglyc...
  inylalanylhistidylleucylglutaminylvaly...
  llysyllysylglutaminylglutamylphenylala...
  istidylglutamylarginylhistidylvalylglu...
  rtyllysylthreonylleucylarginylmethiony...
  glycylthreonylglutamylserylvalylprolyl...
  lysylglutamylalanylleucylarginylglutam...
  ylprolylalanylvalylserylthreonyllysylt...
  ylalanylarginylleucylglutamylisoleucyl...
  lutamylarginyllysylleucylarginylmethio...
  glutamylprolylarginyllysyltyrosyllysyl...
  glutamylglutamylaspartylglutaminylargi...
  anylvalylprolylmethionylserylaspartylm...
  lysylisoleucylarginylaspartylglutaminy...
  yllysylleucylaspartylarginylvalylvalyl...
  ginylisoleucylarginylleucylserylarginy...
  alanyltyrosylvalylmethionylprolylleucy...
  rtylglutaminyltyrosylarginylprolyllysy...
  sylleucylserylglutaminylaspartylaspart...
  ylprolylalanylarginylarginylarginylthr...
  ylaspartylphenylalanyltyrosyltyrosylar...
  ylleucylglycylaspartylisoleucylserylas...
  eucylprolylisoleucylaspartylaspartylty...
  nylthreonylglutamylglutamylglutamylarg...
  amylglutamylleucylglutamylleucylglycyl...
  rolylserylarginylserylprolylprolylhist...
  serylleucylarginyltyrosylserylserylpro...
  ylvalylglutamylglutamylthreonylarginyl...
  tyrosylserylthreonyltyrosylhistidyliso...
  amylalanylserylthreonylseryltyrosylala...
  inylhistidylalanylglutaminylalanylalan...
  ylglutaminylarginylglutaminylarginylis...
  ylglutamylaspartylglutamylglutamylleuc...
  hreonylthreonylglutaminylhistidylleucy...
  amylleucylaspartylphenylalanylmethiony...
  ylarginyllysyllysylserylarginylarginyl...
  nylglutamylisoleucylthreonylglutamylis...
  sylglutamylisoleucylseryllysylhistidyl...
  lserylserylserylalanylserylarginylleuc...
  lserylleucylserylprolylthreonyltyrosyl...
  inylprolylvalylserylglutamylleucylisol...
  minylprolylalanylglutamylglutamyltyros...
  lutamylarginylarginylserylprolylthreon...
  nylprolylarginylserylprolylserylprolyl...
  leucylserylarginylphenylalanylglutamyl...
  ylaspartylisoleucylphenylalanylserylar...
  ysylalanylalanylleucyllysylthreonylglu...
  ginyllysyltyrosylglutamylvalylleucylse...
  alanylthreonylleucylaspartylhistidylal...
  eucylarginylmethionylarginylserylhisti...
  lglutaminylasparaginylthreonylarginylp...
  ylvalylglutaminylseryllysylprolylthreo...
  yltyrosylhistidylasparaginylglycylvaly...
  rylseryllysylisoleucylhistidyltyrosylt...
  ylvalylleucylthreonylleucylglutamyliso...
  ylthreonylaspartylaspartylserylglycylt...
  teinylthreonylasparaginyltyrosyllysylg...
  osylalanylthreonylleucylaspartylvalylt...
  hreonylthreonyltyrosylalanylserylgluta...
  glutamylvalylprolylarginylserylvalylph...
  nylarginylthreonylglutamylalanyltyrosy...
  lysyllysylthreonylserylglutamylmethion...
  larginylglutamylvalyllysylserylglutami...
  larginylglutamylserylleucylserylserylt...
  rylalanylglutamylmethionyllysylserylal...
  ylserylleucylglutamylglutamyllysylsery...
  cyllysylthreonylthreonylleucylalanylal...
  ysylprolylarginylserylmethionylthreony...
  serylalanylarginylphenylalanylserylcys...
  lglutamylprolylvalylprolylthreonylvaly...
  ylglycylglutaminylvalylleucylserylthre...
  minylvalylthreonylthreonylthreonyllysy...
  nylglutamylisoleucylserylserylvalylglu...
  lycylasparaginyltyrosylserylvalylvalyl...
  ylglycyllysylglutaminylglutamylalanylg...
  reonylisoleucylglutaminyllysylalanylar...
  ylvalylthreonylserylprolylprolylarginy...
  larginylvalyllysylserylprolylglutamyla...
  nylvalyllysylserylprolylglutamylprolyl...
  serylprolylthreonylglutamylthreonyllys...
  yllysylvalylglutaminylhistidylleucylpr...
  ylisoleucylthreonylglutaminylphenylala...
  eryllysylglutamylisoleucylalanyllysyll...
  tamylserylserylvalylleucylarginylalany...
  yltyrosyllysylaspartylglycyllysyllysyl...
  lhistidylphenylalanylglutaminylphenyla...
  rtylglycylthreonyltyrosylglutamylleucy...
  ylleucylthreonylglutamylserylaspartylg...
  cysteinylglutamylisoleucylserylglycylg...
  ylthreonylasparaginylleucylglutaminylp...
  lalanylphenylalanyllysylserylisoleucyl...
  lisoleucylserylglutamylthreonyllysylly...
  onylthreonylglutamylserylthreonylvalyl...
  lprolyllysylalanylprolylglutamylprolyl...
  isoleucylvalylthreonylglycylleucylglut...
  serylserylaspartylserylvalylalanyllysy...
  threonylglycylglutamylprolylarginylpro...
  lthreonyllysylaspartylglycyllysylalany...
  lycyllysyltyrosyllysylleucylserylgluta...
  lanylphenylalanylleucylglutamylisoleuc...
  onylserylaspartylserylglycylleucyltyro...
  sylasparaginylserylalanylglycylserylva...
  cylthreonylisoleucyllysylalanylisoleuc...
  ylglutaminyllysylvalylserylthreonylglu...
  oleucylthreonylprolylglutaminyllysylly...
  ylglutamylisoleucylserylglutaminyllysy...
  utamylisoleucyllysylmethionylserylglut...
  myllysylleucylalanylleucyllysylglutamy...
  lisoleucylserylglutamylglutamylvalylly...
  rylleucylglutamyllysylserylisoleucylva...
  lthreonyllysylthreonylserylglutaminyla...
  nylthreonylhistidylalanylglutamylisole...
  eonylglutaminylmethionylserylisoleucyl...
  arginylleucylvalylleucyllysylalanylasp...
  threonylaspartylvalyllysyltryptophylva...
  amylleucylthreonylasparaginylserylglut...
  ycylvalylserylglycylserylaspartylgluta...
  llysylglutaminylalanylserylhistidylarg...
  leucylthreonylcysteinylisoleucylseryll...
  eucylvalyllysylcysteinylglutaminyltyro...
  llysylglutamylleucylserylaspartylalany...
  erylglutaminylprolylarginylserylglutam...
  glutamylglycylglutaminylasparaginylval...
  ylglutamylisoleucylserylglycylglutamyl...
  lutamyltryptophylphenylalanyllysylaspa...
  ucylserylisoleucylserylserylasparaginy...
  ylarginylasparaginylvalyltyrosylseryll...
  ginylalanylserylvalylserylaspartylsery...
  llysylalanyllysylasparaginylphenylalan...
  erylalanylthreonylalanylserylleucylmet...
  lutamylglutamylprolylserylarginylgluta...
  erylglycylaspartylthreonylserylleucylg...
  ylserylglutaminylserylvalylglutaminylm...
  inylglutamylalanylserylphenylalanylser...
  erylalanylserylserylmethionylthreonylg...
  anylserylmethionylserylalanylglutaminy...
  lutaminylglutamylserylphenylalanylvaly...
  rylphenylalanylmethionylglycylisoleucy...
  lutaminylleucylglutamylserylserylthreo...
  anylglycylisoleucylarginylglycylisoleu...
  ylalanylleucylprolylserylaspartylisole...
  lycyllysylvalylleucylthreonylvalylalan...
  ylglycylglutamylprolylthreonylprolylgl...
  ysteinylglycylglycylarginyllysylisoleu...
  lutaminylglycylarginylphenylalanylhist...
  eonylaspartylaspartylleucylthreonylthr...
  nylaspartylvalylglutaminyllysylglutami...
  lthreonylleucylserylleucylglycylaspara...
  laspartylserylalanylthreonylvalylaspar...
  inylserylisoleucine

  ReplyDelete
 4. !nipple!

  ReplyDelete